Aktualności LIFE

Nowe zasady dofinansowania projektów LIFE+

Autor: Barbara Maksimowska
11-05-2010, 16:07

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 maja 2010 r. został podpisany Aneks do Porozumienia w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowego LIFE+ ustanowionego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Ministrem Środowiska Andrzejem Kraszewskim a Prezesem NFOŚiGW Janem Rączką.

Celem podpisania Aneksu do porozumienia było uproszczenie procedur współfinansowania LIFE+ poprzez odejście od systemu udzielania promes dofinansowania przedsięwzięcia na rzecz jednoczesnego składania:

  • Uproszczonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE+ ze środków NFOŚiGW, do którego załącznikiem będzie kompletny wniosek do LIFE+;
  • Kompletnego wniosku do Instrumentu Finansowego LIFE+ w wersji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami KE.

Ocena wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW będzie kończyła się akceptacją przez Zarząd NFOŚiGW „Listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć LIFE+ spełniających kryteria wyboru”. Zaakceptowanie przez Zarząd Listy projektów będzie podstawą do podpisania przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW formularza A6 wniosku do LIFE+, poświadczającego wstępnie wolę współfinansowania projektów ze środków NFOŚiGW.

Przedstawiona zmiana procedury pozwoli położyć większy akcent na rozpowszechnianie idei LIFE+ poprzez działalność punktu informacyjnego, prowadzenie warsztatów przygotowania wniosków oraz przegląd przygotowanych wniosków do LIFE+, umożliwiający wnioskodawcom poprawę projektów tuż przed upływem ostatecznego terminu ich złożenia. Działania te będą służyły jednocześnie podniesieniu jakości wniosków do LIFE+ oraz przyspieszą proces wstępnej oceny formalnej prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), na którą w procedurze KE przewidziano niewiele czasu.

Na późniejszym etapie oceny wniosków przez Komisję Europejską wnioskodawcy, którzy po zakończeniu fazy rewizji wniosku otrzymają prośbę KE o przekazanie elektronicznej wersji wniosku, będą składać do NFOŚiGW aktualizację wniosku o dofinansowanie. Na podstawie ostatecznej wersji wniosku Zarząd NFOŚiGW, a gdzie jest to wymagane również Rada Nadzorcza NFOŚiGW, podejmie decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania. Decyzja Zarządu lub odpowiednio RN będzie stanowiła podstawę do podpisania odpowiednich formularzy wniosków przesyłanych do KE, jako potwierdzonego zobowiązania współfinansowania projektów.

Planujemy, że wnioskodawcy, którzy będą chcieli otrzymać współfinansowanie ze środków NFOŚiGW, w bieżącym roku będą składali wnioski o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz wnioski do LIFE+ trzy tygodnie przed terminem składania wniosków do LIFE+ wyznaczonym przez Komisję Europejską w Zaproszeniu do składania wniosków.
Zgodnie z naszym założeniem nowe wnioski o dofinansowanie NFOŚiGW zawierać będą krótkie informacje dotyczące wnioskodawców pozwalające na zarejestrowanie wniosku, do których załącznikiem będzie kompletny wniosek do LIFE+. Nowe formularze wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia LIFE+, zostaną w najbliższym czasie opublikowane na stronie internetowej LIFE+. Zapraszamy do śledzenia Aktualności LIFE+ na stronie NFOŚiGW.

 

.