Aktualności LIFE

Projekt LIFEcogeneration.pl nominowany przez Komisję Europejską do LIFE Awards 2020!

Autor: Małgorzata Tomaszewska
10-09-2020, 08:39

Nagrody LIFE przyznawane są każdego roku najbardziej innowacyjnym, inspirującym i udanym projektom LIFE w trzech kategoriach: działania na rzecz klimatu, środowisko i ochrona przyrody.

Zwycięski projekt zostanie zaprezentowany podczas ceremonii wręczenia nagród LIFE  21 października br. w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia 2020 - największego wydarzenia ekologicznego w Europie.

Projekt LIFEcogeneration.pl  za­koń­czył się z sukcesem. Wszyst­kie cele projektu zostały osią­gnię­te i wszyst­kie dzia­ła­nia wykonano w pełnej zgod­no­ści ze stan­dar­da­mi Programu LIFE. Komisja Europejska podkreśla fakt, iż wiele klu­czo­wych wskaź­ni­ków projektu zostało osią­gnię­tych na poziomie znacznie wyższym niż za­kła­da­ła to umowa. Docenione zostało również ogromne za­an­ga­żo­wa­nie zespołu LIFEco­ge­ne­ra­tion.pl w pro­mo­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie wiedzy nt. projektu oraz tech­no­lo­gii LIFEtec.

W imieniu KPK LIFE Polska ­dzię­kujemy zespołowi oraz wszyst­kim osobom, które przy­czy­ni­ły się do sukcesu przed­się­wzię­cia. Wszyscy jesteśmy przekonani, że po­ten­cjał, który został zbu­do­wany z całą pewnością istotnie przy­czy­ni się do roz­wią­za­nia ważnego problemu śro­do­wi­sko­we­go w Polsce i wielu krajach Wspól­no­ty.

Oddajmy głos na LIFEcogeneration.pl  w internetowym głosowaniu.

Głosować można tutaj: www.lifeawards.eu

Ważne, aby po oddaniu głosu dokonać walidacji poprzez kliknięcie linku, który otrzymacie Państwo w mailu zwrotnym.

Zagłosujmy! Zaprośmy do głosowania naszych przyjaciół, znajomych. Niech wygra znakomity polski projekt LIFE!

.