Aktualności LIFE

UWAGA! Zmiana Harmonogramów rzeczowo-finansowych

Autor: Barbara Maksimowska
04-10-2010, 13:20

Uprzejmie informujemy, że w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. zmianie uległ plan budżetu Państwa na 2011 rok w części – Plan finansowy NFOŚiGW. Na podstawie załącznika nr 69 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245) - ten załącznik stanowi wzór PF NFOŚIGW - (www.mofnet.gov.pl), dotacje oraz przekazanie środków NFOŚiGW powinny być ujęte w podziale na kategorie:

  •  dotacje na realizację zadań bieżących
  •  dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

 

W związku z powyższym, w celu uwzględnienia ponoszonych przez Państwa wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, wymagany jest nowy układ harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie planowanych wypłat środków w 2011 roku oraz w latach kolejnych.
Zasady kwalifikowania wydatków do poszczególnych kategorii dotyczą wszystkich podmiotów i muszą być zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości (art.3 ust.1 pkt 13-17, art.3 ust.4), Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każdy podmiot może je doprecyzować w przyjętych przez siebie zasadach (polityce) rachunkowości.
Biorąc pod uwagę efekt końcowy poniesionych wydatków, każdy podmiot stosując wymienione przepisy, dokonuje klasyfikacji wydatków na inwestycyjne i bieżące, ponosząc odpowiedzialność z tego tytułu.

Zakres zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obejmować może wyłącznie elementy konstrukcji harmonogramu oraz kwalifikacji wydatków (z uwzględnieniem specyfiki zmian). Nie może natomiast dotyczyć zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.
 

Pragniemy zaznaczyć, że począwszy od 1 stycznia 2011 r. wypłata środków w ramach zawartej umowy będzie mogła nastąpić wyłącznie na podstawie właściwie opisanej faktury (lub innego dowodu księgowego), z uwzględnieniem podziału na ww. kategorie wydatków, w następujący sposób:

„sfinansowano ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr [----] w kwocie ogółem [---] kosztów kwalifikowanych, w tym :
- kosztów / wydatków i zakupów inwestycyjnych w kwocie [----],
- kosztów / wydatków bieżących (nieinwestycyjnych) w kwocie [----]”.

W przypadku, gdy faktura (lub inny dowód księgowy) dotyczy kosztów / wydatków niekwalifikowanych, to w opisie powinna zawierać stwierdzenie, że „dotyczy kosztów niekwalifikowanych w świetle umowy nr [----]”.
Prosimy o przesyłanie do NFOŚiGW kserokopii faktur lub innych dowodów księgowych zawierających opis wskazany powyżej.
 

.