Przykładowe wnioski

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wnioskami, które otrzymały dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Do Państwa dyspozycji przekazujemy przygotowane przez Beneficjentów aplikacje, (z których usunięto informacje wrażliwe), a które zostały przekazane do KE jako wersja ostateczna, w naborach 2010-2013.

W obecnej perspektywie planujemy udostępnianie Państwu ostatecznych wersji wniosków o współfinansowanie projektów LIFE przez NFOŚiGW. Jednocześnie w przypadku, gdy Beneficjent NFOŚiGW wyrazi zgodę na udostępnienie wniosku LIFE (także pozbawionych informacji wrażliwych), opublikujemy również wnioski LIFE przekazywane do KE.

NABÓR 2014

Koordynator FLUKAR Sp. z o. o.
Nazwa projektu Proekologiczna instalacja pilot. do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych

 

flukar_wniosek_dotacja_life_2014.pdf
flukar_wniosek_dotacja_life_2014.pdf - (1,22 MB) flukar_wniosek dotacja
flukar_zalacznik_do_wniosku_czesc_f__life_2014.pdf
flukar_zalacznik_do_wniosku_czesc_f__life_2014.pdf - (141,17 KB) fllukar)załącznik do wniosku czesc_f

NABORY 2010-2013:

Komponent I LIFE+ Przyroda i bioróżnorodność

Koordynator Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Nazwa projektu Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów.

 

Koordynator Kampinoski Park Narodowy
Nazwa projektu Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów

 

Koordynator Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Białowieża
Nazwa projektu Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 dolina Górnej Narwi

 

Koordynator Biebrzański Park Narodowy
Nazwa projektu Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

 

Koordynator Wigierski Park Narodowy
Nazwa projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska"

 

Koordynator Klub Przyrodników
Nazwa projektu Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej

 

Koordynator Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Nazwa projektu Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

 

Koordynator Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Nazwa projektu /Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 

Koordynator Pieniński Park Narodowy
Nazwa projektu Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny"

 

Koordynator REC Polska/ Kampinoski Park Narodowy
Nazwa projektu Ochrona i reneturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

 

Koordynator Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Nazwa projektu Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

 

Koordynator Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda"
Nazwa projektu Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce

 

Koordynator Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
Nazwa projektu Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej

 

Koordynator Klub Przyrodników
Nazwa projektu Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski

 

Koordynator Województwo Świętokrzyskie -Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Nazwa projektu Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

 

Koordynator Słowiński Park Narodowy
Nazwa projektu Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH  220023 i Pobrzeża Śłowińskiego PLB220003 Etap I

 

Koordynator Biebrzański Park Narodowy
Nazwa projektu Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap. II

 

wniosek_life_2013_biebrzanskii_park_narodowy.pdf
wniosek_life_2013_biebrzanskii_park_narodowy.pdf - (2,94 MB) wniosek LIFE 2013_bpn
Koordynator

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

Nazwa projektu Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce

 

wniosek_life_2013_rdos_szczecin.pdf
wniosek_life_2013_rdos_szczecin.pdf - (79,7 MB) wniosek life_rdoś szczecin
Koordynator Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie
Nazwa projektu W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich

 

wniosek_life_2013_rdos_lublin.pdf
wniosek_life_2013_rdos_lublin.pdf - (13,44 MB) wniosek_life_2013_rdoś lublin
Koordynator Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Nazwa projektu Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce

 

wniosek_life_2013_zachodniopomorskie_towarzystwo_przyrodnicze.pdf
wniosek_life_2013_zachodniopomorskie_towarzystwo_przyrodnicze.pdf - (18,34 MB) wniosek_life_2013_zachodniopomorskie towarzystwo przyrodnicze
Koordynator Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Nazwa projektu Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

 

wniosek_life_2013_lto.pdf
wniosek_life_2013_lto.pdf - (924,44 KB) wniosek life 2013_lubelskie towarzystwo ornitologiczne

Komponent II LIFE+ Polityka i zarządzanie z zakresie środowiska

Koordynator Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Nazwa projektu Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego

 

Koordynator Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa projektu Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej

 

Koordynator Fu-Wi S.C.
Nazwa projektu Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy

 

Koordynator Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
Nazwa projektu Demonstracja nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych

 

Koordynator Instytut Lotnictwa
Nazwa projektu Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasów zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP

 

Koordynator Uniwersytet Wrocławski
Nazwa projektu System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków bibometeorologicznch jako element oceny jakości życiaj

 

Koordynator Instytut Badawczy Leśnictwa
Nazwa projektu Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

 

Koordynator ENERGA Innowacje Sp. z o. o.
Nazwa projektu ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej

Uprzejmie informuję, że dane kontaktowe zawarte we wniosku są nieaktualne. Osobami kontaktowymi są:

Katarzyna Grzejszczak, , +48 785 877 355

Aleksandra Korczyńska, , +48 785 889 089

wniosek_life_2013_energa_living_lab.pdf
wniosek_life_2013_energa_living_lab.pdf - (951,55 KB) wniosek life 2013 energa living lab

 

Komponent III LIFE+ Informacja i komunikacja

Koordynator Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Nazwa projektu Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk

 

Koordynator Federacja Zielonych GAJA
Nazwa projektu Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

 

Koordynator Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Nazwa projektu Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna "Poznaj swoją Naturę

 

Koordynator Fundacja Ekorozwoju
Nazwa projektu Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

 

Koordynator Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
Nazwa projektu Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska

 

Koordynator Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Nazwa projektu Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej

 

 

Polecamy także zapoznanie się z listą najlepszych projektów wybranych przez Komisję Europejską

Zachęcamy również do zapoznania się z bazą danych projektów, jakie zostały dotychczas zrealizowane oraz są realizowane obecnie, które uzyskały dofinansowanie w ramach Instrumentu finansowego LIFE+. Baza danych dostępnma jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

 

.