Rodzaje projektów

W ramach obecnej perspektywy finansowej Programu LIFE 2014- 2020 możliwe jest dofinansowanie, oprócz projektów tradycyjnych- podobnych do tych w ubiegłych perspektywach Programu LIFE, również projektów zintegrowanych oraz pomocy technicznej.
Projekty tradycyjne są projektami tożsamymi do projektów, które dotychczas mogły uzyskać finansowanie ze środków Komisji Europejskiej. Ich głównym celem jest rozwiązanie, bądź przyczynienie się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu środowiskowego. Projekty muszą wpisywać się w zakres programu i jednocześnie spełniać odpowiednio warunek projektu demonstracyjnego, pilotażowego, dotyczącego najlepszych praktyk, czy informacyjnego w zależności od wybranego obszaru tematycznego.
Poniżej przedstawiono powiązania obszarów priorytetowych z typami projektów tradycyjnych:

Podprogram Obszary priorytetowe Typy projektów (tradycyjnych)

 


 

Podprogram na rzecz środowiska

 

Ochrona środowiska
i efektywne gospodarowanie zasobami
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe
Przyroda i różnorodność biologiczna • projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe
Zarządzanie i informacja
w zakresie środowiska
• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacj


 

Podprogram na
rzecz klimatu

 

Ograniczenie wpływu człowieka na klimat * • projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe
Dostosowanie się do skutków zmian klimatu • projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe
Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu • projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

a) „projekty pilotażowe” oznaczają projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę;


b) „projekty demonstracyjne” oznaczają projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach;


c) „projekty dotyczące najlepszych praktyk” oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu;


d) „projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji” oznaczają projekty mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechnianie informacji i zwiększanie poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na rzecz środowiska i klimatu.

 

 

 

 


 

.