Materiały informacyjne i edukacyjne

Logotyp Program LIFEMamy przyjemność zaprezentować nowy dział na naszej stronie internetowej – „Materiały informacyjne i edukacyjne”. Znajdą tu Państwo wybrane materiały dotyczące niemal wszystkich polskich projektów LIFE+ oraz docelowo LIFE, współfinansowanych przez NFOŚiGW. Mamy nadzieję, iż zgromadzone w jednym miejscu informacje ułatwią Państwu poszerzenie wiadomości z zakresu problematyki projektów LIFE+ i LIFE, a także dostarczą Państwu materiały do przekazywania tej wiedzy młodzieży szkolnej.

Prosimy zwrócić uwagę, iż niektóre materiały (m.in. filmy oraz część publikacji) umieszczone zostały w postaci linków do ich źródeł i znajdują się w kolumnie „Dziedzina / Tytuł”, pod tytułem projektu, zaznaczone kolorem zielonym. Pod numerami projektów (np. LIFE12 NAT/PL/000060) umieszczono linki do stron internetowych, prowadzonych przez beneficjentów.


Aby szukać informacji wg wybranych kryteriów proszę wpisać słowo do wyszukiwarki  i/lub skorzystać z filtrów. Po wybraniu filtrów proszę kliknąć przycisk "Szukaj". Materiały można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn, których nagłówki są podkreślone.

Powrót do pełnej listy - proszę kliknąć: Bez filtrowania

Nr umowy Dziedzina / Tytuł  Kategoria Typ Pliki do pobrania
572/2013 LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny" Przyroda i różnorodność biologiczna tablice edukacyjne
371/2011 LIFE10 ENV/PL/000661 Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
370/2011 LIFE10 ENV/PL/000662 Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
515/2010 LIFE09 INF/PL/000283 Dobry klimat dla powiatów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
654/2012 LIFE11 NAT/PL/000424 Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
513/2010 LIFE09 NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
502/2010 LIFE09 NAT/PL/000257 Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
716/2012 LIFE11 NAT/PL/000428 Czynna ochrona nizinnej populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej

FOLDER o głuszcu
Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
548/2013 LIFE12 ENV/PL/000056 System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznch jako element oceny jakości życia Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
558/2013 LIFE12 NAT/PL/000063 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
529/2010 LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
572/2013 LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny" Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
484/2009 LIFE08 ENV/PL/000517 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
399/2010 LIFE09 ENV/ES/000453 Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
392/2010 LIFE09 NAT/PL/000254 Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
335/2010 LIFE09 NAT/PL/000260 Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
485/2014 LIFE13 ENV/PL/000048 Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
481/2010 LIFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap. I Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
781/2014 LIFE13 NAT/PL/000009 Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
552/2012 LIFE11 ENV/PL/000445 Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
872/2013 LIFE12 NAT/PL/000012 Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
559/2009 LIFE08 NAT/S/000261 Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich - SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Porpoises)
Międzynarodowa strona projektu
Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
478/2014 LIFE13 NAT/PL/000010 Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
769/2014 LIFE13 ENV/PL/000004 ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
782/2014 LIFE13 NAT/PL/000032 W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
620/2013 LIFE12 NAT/PL/000060 Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
655/2012 LIFE11 NAT/PL/000431 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
441/2009 LIFE08 ENV/PL/000519 EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
368/2011 LIFE10 NAT/PL/000654 Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
554/2012 LIFE11 ENV/SE/000841 Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
Polska strona projektu
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
590/2012 LIFE11 ENV/PL/000442 Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - zmikronizowanej biomasy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
458/2009 LIFE08 NAT/PL/000513 Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
307/2011 LIFE10 INF/PL/000678 Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
620/2012 LIFE11 ENV/PL/000453 Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
609/2012 LIFE11 NAT/PL/000422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
306/2011 LIFE10 NAT/PL/000655 Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
624/2012 LIFE11 NAT/PL/000436 Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 dolina Górnej Narwi Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
609/2013 LIFE12 INF/PL/000009 Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
605/2013 LIFE12 ENV/PL/000013 Instalacja demonstracyjna do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
  1  2 

.