Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020

OGŁOSZENIE NABORU

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - KANGUR– Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. 

Program przewiduje możliwość zakupu nowych elektrycznych autobusów szkolnych, w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo o ruchu drogowym, przeszkoleniu kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych. Dodatkowo beneficjenci Programu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie modernizacji lub budowy infrastruktury umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych. Dofinansowanie na infrastrukturę ładowania będzie mogło być udzielone tylko w formie zwrotnej.

 • Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.;

wnioski o dofinasowanie w formie pożyczki należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r.;

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” .

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 60 000 000 zł, w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 000 000 zł,

2) dla zwrotnych form dofinansowania– do 20 000 000 zł.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

UWAGA: wnioski należy składać na odrębnych formularzach

 • Intensywność dofinansowania

 Intensywność dofinansowania dla dotacji:

 1. w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta jest niższa lub równa 5 tys.,
 2. w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 5 do 10 tys.,
 3. w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 10 do 20 tys. mieszkańców,
 4. w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 20 tys. mieszkańców,

- z tym, że w przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest:

 • mniejszy lub równy 620 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 35 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
 • większy niż 620 zł i mniejszy bądź równy 910 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
 • większy niż 910 zł i mniejszy bądź równy 1 000 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 20 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
 • większy niż 1000 zł i mniejszy bądź równy 1 200 zł, intensywność dofinansowania zwiększa sięo dodatkowe 10 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,

W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest powyżej 1200 zł intensywność dofinansowania nie jest podwyższane.

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

 • Beneficjenci

Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w rozumieniu § 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)”.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Agnieszka Szelążek, nr tel.: 22 45 95 869

W związku z zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, złożenie dokumentów bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW może nie być możliwe.

Dokumenty

program_priorytetowy__kangur_bezpieczna_droga_do_szkoly.pdf
program_priorytetowy__kangur_bezpieczna_droga_do_szkoly.pdf - (765,87 KB) Program Priorytetowy Kangur Bezpieczna droga do szkoły
ii_lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
ii_lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (580,46 KB) II Lista wymaganych zalaczników do wniosku o dofinansowanie
iii_metodyka_wyliczania_i_potwierdzania_efektu_ekologicznego_kangur_bepieczna_i_ekologiczna_droga_do_szkoly.pdf
iii_metodyka_wyliczania_i_potwierdzania_efektu_ekologicznego_kangur_bepieczna_i_ekologiczna_droga_do_szkoly.pdf - (588,29 KB) III Metodyka wyliczania i potwierdzania efektu ekologicznego KANGUR Bepieczna i ekologiczna droga do szkoly
i_regulamin_naboru_wnioskow_kangur__bezpieczna_i_ekologiczna_droga_do_szkoly.pdf
i_regulamin_naboru_wnioskow_kangur__bezpieczna_i_ekologiczna_droga_do_szkoly.pdf - (641,56 KB) I Regulamin naboru wnioskow KANGUR bezpieczna i ekologiczna droga do szkoly

.