Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły

Aktualizacja 01.10.2019 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 01.10.2019 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur- Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły ".

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego GIS Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły (plik pdf)

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na liście rankingowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu wraz z zaproszeniem do negocjacji warunków dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, zostaną przygotowane indywidualne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania tj. Uchwały Zarządu NFOŚiGW oraz Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

W przypadku dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z Regulaminem naboru, będą to decyzje warunkowe (pod warunkiem zaakceptowania przedsięwzięcia do udzielenia dofinansowania przez Ministra Środowiska).

Dokumenty

Podsumowanie I naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki I naboru wniosków Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”

W dniu 20.08.2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w I naborze wynosiła 20 mln zł natomiast w formie pożyczki 40 mln zł.

Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 4 przedsięwzięć.

Wnioskowana forma dofinansowania

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota dofinansowania

Dotacja

Pożyczka

Dotacja

4

8 330 000,00 zł

-

Pożyczka

2

-

500 000,00 zł

Razem

6

8 330 000,00 zł

500 000,00 zł

OGŁOSZENIE  NABORU

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. 

Program przewiduje możliwość zakupu nowych elektrycznych autobusów szkolnych, w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – prawo o ruchu drogowym, przeszkoleniu kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych. Dodatkowo beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji lub budowy stacji ładowania umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych. Dofinansowanie na realizację stacji ładowania będzie mogło być udzielone tylko w formie zwrotnej.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 05.08.2019 r. do 20.08.2019 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Budżet naboru wniosków

Budżet na realizację celu programu wynosi do 60 000 000 zł, w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 20 000 000 zł,
2) dla zwrotnych form dofinansowania  – do 40 000 000 zł.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania

 Intensywność dofinansowania dla dotacji:

 • w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta jest niższa lub równa 5 tys.,
 • w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 5 do 10 tys.,
 • w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 10 do 20 tys. mieszkańców,
 • w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia – w przypadku gdy liczba mieszkańców beneficjenta wynosi powyżej 20 tys. mieszkańców,

- z tym, że w przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest:

 • mniejszy lub równy 620 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 35 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
 • większy niż 620 zł i mniejszy bądź równy 910 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 30 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
 • większy niż 910 zł i mniejszy bądź równy 1 000 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 20 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,
 • większy niż 1000 zł i mniejszy bądź równy 1 200 zł, intensywność dofinansowania zwiększa się o dodatkowe 10 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia,

W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy, dla której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest powyżej 1200 zł intensywność dofinansowania nie jest podwyższane.

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

 • Beneficjenci

Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w rozumieniu § 2 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)”.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Aleksandra Kopcińska, nr tel.: 22 45 95 913.

Dokumenty

zalacznik_nr_2_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (572,33 KB) Załącznik nr 2 do Regulaminu Lista wymaganych zalaczników do wniosku o dofinansowanie
zalacznik_nr_4_do_regulaminu_metodyka_wyliczania_monitorowania_i_raportowania_efektu_ekologicznego.pdf
zalacznik_nr_4_do_regulaminu_metodyka_wyliczania_monitorowania_i_raportowania_efektu_ekologicznego.pdf - (1,17 MB) Załącznik nr 4 do Regulaminu METODYKA WYLICZANIA, MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO

.