Pytania i odpowiedzi

 • Czy spółka miejska może otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów realizacji inwestycji?

 • Czy podmiot będący użytkownikiem/właścicielem objętej dofinansowaniem stacji tankowania może otrzymać dochody z tytułu sprzedaży metanu odbiorcom zewnętrznym?

 • Jaki wpływ będzie miało dofinansowanie na poziom rekompensaty otrzymywanej na podstawie zawartej już umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym?

 • Czy gmina występująca jako Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów realizacji inwestycji, a następnie:
  a) wnieść aportem nabyte środki trwałe do swojej spółki komunalnej
  b) przekazać nabyte środki trwałe swojej spółce do bezpłatnego użytkowania
  c) wydzierżawić nabyte środki trwałe swojej spółce?

 • Czy koszt całkowity w wysokości powyżej 2 mln zł jest wartości brutto czy netto?

 • Czy pomoc publiczna udzielona w ramach I Konkursu Systemu zielonych inwestycji Część 3) - elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę może być wykorzystana na wsparcie produkcji pierwotnej produktów rolnych?

 • Jak należy rozumieć definicję biomasy w kontekście Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji Część 3) - elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

.