Pytania i odpowiedzi

  • Jak należy rozumieć definicję "nominalna moc cieplna" zawartą w ust. 7.4. i 7.5 Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu GIS Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji Część 3) - elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę?

  • W załączniku nr 3 do Regulaminu (Wykaz dokumentów składanych w okresie naboru wniosków) w pkt. 5.3 jest wymienione „Sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych) za ostatnie 3 lata sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz ze sprawozdaniem z badania i opinią biegłego rewidenta(…)” . Co w przypadku gdy spółka nie posiada jeszcze sprawozdania z opinią biegłego rewidenta dla roku 2011?

  • Co w przypadku gdy wnioskodawca po otrzymaniu dofinansowania z przyczyn ekonomicznych zastąpi deklarowany we wniosku zakup używanym sprzętem? Czy wtedy będzie musiał zwrócić pomoc?

  • Czy nie ma przeszkód aby refundować zakup transformatora, do którego w przyszłości, w ciągu najbliższych 2 lat przyłączona zostanie również inna farma wiatrowa?

  • Co ma zawierać mapa poglądowa i czy wszystkie elementy muszą być na jednej mapie czy też można przedłożyć kilka map tej samej lokalizacji z innym elementem każda?

  • Odnośnie oświadczeń Instytucji dotyczących wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat i kar (załączniki obligatoryjne do wniosku) zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska - czy w przypadku gdy wnioskodawca nie podlega obowiązkowi uiszczani ww. opłat również należy przedstawić zaświadczenie z tych instytucji o nie podleganiu czy też wystarczy oświadczenie wnioskodawcy w tym zakresie?

  • Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć: a) instalację światłowodową, b) system pomiaru zielonej energii oraz c) maszt pomiarowy? a) Park wiatrowy sterowany będzie także za pomocą komputera centralnego, który będzie sterował poszczególnymi turbinami za pomocą sieci światłowodowej (umieszczanej w wykopie razem z kablem SN). Dzięki temu istnieje możliwość przesyłania informacji z komputera centralnego, sterowania i monitoringu pracy turbin wiatrowych oraz sieci przesyłowej. b) Na system pomiaru zielonej energii składają się liczniki montowane na każdej turbinie służące do pomiaru wyprodukowanej na tej turbinie energii w celu uzyskania zielonych certyfikatów będących przedmiotem obrotu oraz liczniki zamontowane na stacji GPZ, które mierzą energię wyprowadzaną z sieci, tj. energię wyprowadzaną po uwzględnieniu strat przesyłowych powstałych na etapie turbina-stacja GPZ.

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

.