Pytania i odpowiedzi

  • Jaką gęstość sieci mają Państwo na myśli przy oświadczeniach zakładu dotyczących tej gęstości? Chodzi o gęstość na terenie objętym właściwością danego oddziału operatora bez względu na sposób podziału operatora na oddziały (każdy operator ma swoją strukturę) czy też chodzi o gęstość sieci z całego terenu np. powiatu w którym jest projekt realizowany (co byłoby bardzo trudne do uzyskania gdyż oświadczenie musiałyby sporządzić wszystkie zakłady elektryczne z danego terenu)?

  • W instrukcji do wniosku o dofinansowanie (zal._nr_2_czesc_a_wniosek_dotacja_sieci) na stronie 16 znalazł się następujący zapis: „Inwestycję objętą wnioskiem należy uznać za rozpoczęta, jeżeli jej celem jest jedynie przyłączenie do KSE źródła wytwórczego energetyki wiatrowej należącego do Wnioskodawcy (lub podmiotu powiązanego) w przypadku gdy budowa źródła została rozpoczęta”. Rozumiem zatem, że aby inwestycja w przyłącze było uznane za inwestycję nową, nie może być także rozpoczęta inwestycja w źródło które ma być przyłączane poprzez inwestycję przyłączeniową. Czy taka konkluzja jest właściwa? Czy ta sytuacja dotyczy wszelkich przypadków powiązanych inwestycji w źródło i przyłącze do niego, czy też są jakieś wyjątki. Co w przypadku kiedy inwestycje są prowadzone przez podmioty nie powiązane czy też inwestycje realizowane są na osobnych pozwoleniach budowlanych, ale przez ten sam podmiot?

  • W zapisach programu priorytetowego, w rodzajach kosztów kwalifikowanych ujęto „koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem”. Pomimo tego w formularzu wniosku o dofinansowanie (zal._nr_2_czesc_a_wniosek_dotacja_sieci) na stronie 5, w tabeli 3 „Koszty przedsięwzięcia”, w podpunkcie 2.4 jako rodzaj kosztu niekwalifikowanego ujęto „budynki i budowle”. Proszę o wyjaśnienie tej oczywistej sprzeczności. Czy należy rozumieć to jako błąd? Jeżeli nie, jak należy kwalifikować wydatki na tworzenie budowli w projekcie? Czy w takim razie koszt budynku stacji GPZ kwalifikuje się do wsparcia?

  • Czy do konkursu można zgłaszać projekty odnoszące się do wytwórców (wiatraków) przyłączanych do sieci SN i czy do konkursu można zgłaszać projekty odnoszące się do wytwórców (biogazowni) przyłączanych do sieci SN? Uzasadnienie: W § 5 ust.2 jest opisane kryterium oceny związane siecią o napięciu 110 kV

  • Czy jest ograniczenie co do liczby składanych wniosków i czy jest ograniczenie co liczby składanych wniosków przez pomioty należące do tej samej grupy kapitałowej?

  • Do wniosku konieczne jest załączenie wielu dokumentów, w tym decyzji administracyjnych. Czy możliwe jest aby wnioskodawcą była wyszczególniona Spółka celowa, zaś część dokumentów w zakresie pozwoleń wystawiona była na jej Spółkę-matkę, która posiadać będzie 100% udziałów w tejże spółce celowej? Czy konieczne jest w takiej sprawie jakiejś oświadczanie w zakresie scedowania praw, opis sytuacji w dokumentacji aplikacyjnej, czy też wszystkie dokumenty bez wyjątku powinny być wystawione na wnioskodawcę z dniem złożenia dokumentacji aplikacyjnej ?

  • Jedną z miar selekcji jest wskaźnik gęstości sieci 110 kV na obszarze działalności Zakładu Energetycznego/Oddziału, na którym realizowane jest przedsięwzięcie, zaś Wnioskodawca dostarczyć ma stosowne oświadczenie. Jednakże same Zakłady obejmują znaczące oba obszary kraju. Pytanie moje dotyczy, jakiej wielkości obszaru dotyczyć ma wskaźnik oraz samo oświadczenie. Czy ma być to gmina, powiat, województwo, obszar działalności całego Zakładu, czy też jakiejś jego jednostki organizacyjnej? Proszę o uszczegółowienie tej kwestii.

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

.