Pytania i odpowiedzi

  • Z przyczyn ekonomicznych, w jednej z wersji biznesplanu zastanawiamy się nad zakupem pewnych elementów infrastruktury przyłączeniowej, którą nie będzie sprzęt nowy, możliwe, że będzie używany. Czy jeśli zostałyby te elementy ujęte w katalogu kosztów niekwalifikowanych lecz wskazane w kosztach całkowitych przedsięwzięcia, czy możemy tak zrobić czy też w takim wypadku cały projekt zostanie zdyskwalifikowany?

  • Czy w tabelach finansowych o nr 1-5 jako koszty przedsięwzięcia należy rozumieć wyłącznie koszty związane z przyłączeniem z pominięciem kosztów budowy farmy wiatrowej?

  • Proszę o ostateczne potwierdzenie, że jako koszty całkowite przedsięwzięcia w całym wniosku o dofinansowanie rozumiane są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane związane wyłącznie z częścią przyłączeniową (bez kosztów budowy farmy wiatrowej) oraz że jako przedsięwzięcie rozumiany jest projekt dotyczący tylko i wyłącznie części przyłączeniowej o łącznej wartości kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych w wysokości co najmniej 8 mln PLN brutto.

  • Czy oświadczenia o doświadczeniu dotyczące: a) doświadczenia w skutecznym przygotowaniu dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia dla co najmniej 2 farm wiatrowych na terenie całego świata oraz b) co najmniej 2-letniego doświadczenia w wytwarzaniu energii elektrycznej z co najmniej 2 farm wiatrowych o podobnej lub większej mocy na terenie całego świata mogą być podpisane wyłącznie przez spółkę-matkę (lub spółkę inaczej powiązaną) czy przez wnioskodawcę opisując doświadczenie grupy? Czy zostaną zamieszczone wzory oświadczeń?

  • Jak należy oznaczać lokalizację projektu gdy kable biegną przez kilka miejscowości i powiatów?

  • Czy w przypadku posiadania i załączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji należy również załączać do wniosku dokumenty dotyczące przeprowadzenia postępowania o jej wydanie?

  • Czy tabele finansowe mają zostać wypełnione na podstawie wszystkich inwestycji spółki w poszczególnych czy tylko w oparciu o dane finansowe ściśle związane z przedsięwzięciem?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

.