Pytania i odpowiedzi

  • Czy we wniosku należy w ramach kosztów przedsięwzięcia całkowitych podawać również koszty budowy i zakupu infrastruktury farmy wiatrowej czy wystarczy tylko podać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne części przyłączeniowej?

  • Odnośnie kwalifikowalności linii kablowych 30 kV: W przypadku planowanego projektu chciałem uściślić, że planowana w ramach inwestycji linia kablowa 30kV to linia biegnąca pod ziemią od źródła energii (turbina) do transformatora 30/110 kV, który przemienia energię 30 kV na 110 kV. W związku z faktem, że z technicznego punktu widzenia od źródła energii do transformatora nie może biec kabel o wyższej niż 30kV mocy a zapis Programu Priorytetowego za koszt kwalifikowany uznaje m.in. zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE); oraz budowę nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych, mam pytanie czy w świetle tych doprecyzowanych informacji koszt linii kablowych 30kV można uznać za kwalifikowany?

  • Przeglądając listę załączników do wniosku w tabeli na stronie 4. W prawej kolumnie jest następujące stwierdzenie: „jeżeli wnioskodawcą jest inwestor realizujący równocześnie elektrownie wiatrową lub podmiot z nim powiązany partnerski, powyższe dokumenty należy przedstawić również dla tej inwestycji, mimo że jej koszt nie stanowi kosztu kwalifikowanego ani całkowitego (warunek przyznania punktów)”. Moje pytanie jest następujące: czy jeśli planuję budowę morskiej farmy wiatrowej i to dla niej staram się o dotację na przyłączenie do sieci to powinnam do Państwa złożyć także wszystkie posiadane dokumenty które dotyczą farmy wiatrowej? Czyli np. decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę właśnie dla tej farmy?

  • Czy oprócz wniosku i załączników należy także osobno przygotować Biznes Plan przedsięwzięcia czy sam wniosek z załącznikami jest biznes planem? Pytam, ponieważ nie do końca jest to dla mnie jasne.

  • Proszę o informację czy możliwe jest złożenie wniosku na dofinansowanie w ramach planowanego przez Państwo naboru na inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej ( 1 turbina 2 MW), całkowity koszt inwestycji to około 12,5 mln złotych. Inwestycja obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą ( w tym dotyczącą sieci energetycznej w zakresie i jakim mowa w regulaminie) Sytuacja wygląda tak, że inwestycja będzie realizowana w ramach regionalnego programu operacyjnego ( dotacja tylko do zakupu turbiny), zaliczka na turbinę wpłacona - nie zostały jeszcze rozpoczęte prace tzw. budowlane dotyczące infrastruktury. Rozważamy możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach naboru u Państwa do prac dotyczących ""infr. energetycznej" ( ale w ramach pomocy de minimis ) czy jest to możliwe? jak rozumieć zapis o okresie kwalifikowalności od 01.01.2010? - dotyczy również regionalnej pomocy inwestycyjnej?

  • Czy koszty budowy sieci przesyłowych od farmy wiatrowej do Głównego Punktu Odbioru są kosztem kwalifikowanym w ramach GIS, jako jeden z etapów niezbędnych do podłączenia do KSE?

  • Czy Spółka może otrzymać dotację na inwestycję realizowaną przez Spółkę wspólnie z operatorem sieci? W takim przypadku część inwestycji jest realizowana przez Spółkę i pozostanie w jej majątku, natomiast dalsza część (współfinansowana przez Spółkę) przez operatora i pozostanie w majątku operatora. Czy Spółka może uzyskać dotację na swoją część inwestycji w takim przypadku (chodzi oczywiście o refundację wyłącznie kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z podłączeniem OZE do KSE)?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10

.