Pytania i odpowiedzi

  • Proszę o potwierdzenie, że najpóźniej do dnia 30 września 2013r. muszą być sporządzone tylko protokoły odbioru skończonych elementów robót, natomiast takie dokumenty i czynności jak faktury, dowody zapłaty, zamknięcie dziennika budowy oraz wniesienie zakupów na stan środków trwałych mogą zawierać datę późniejszą i być rozliczone w ciągu następnych 15 miesięcy. Kiedy będzie wymagane rzeczywiste przyłączenie elektrowni wiatrowych do KSE i rozpoczęcie dostawy energii do KSE?

  • Proszę o potwierdzenie, że w przypadku realizacji inwestycji polegającej na przyłączeniu OZE do KSE nie mogą być poniesione przed złożeniem wniosku (i uzyskaniem potwierdzenia, że projekt co do zasady kwalifikuje się do wsparcia) jedynie koszty związane z tym przyłączeniem i tym samym, że inwestycja związana z budową farmy wiatrowej może być w momencie składania wniosku już rozpoczęta.

  • Czy wydatki poniesione na zakończone obiekty, będące częścią przedsięwzięcia, mogą być refinansowane ze środków NFOŚiGW?

  • Czy należy uzyskać nową deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięcia, jeżeli zmieniła się liczba budynków?

  • Czy konieczne jest ponowne występowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla budynków, dla których uzyskano umarzającą decyzję środowiskową z Wydziału Ochrony Środowiska?

  • Czy postępowanie środowiskowe powinno zostać przeprowadzone i umorzone, czy wymagany jest negatywnie rozpatrzony wniosek w sprawie postępowania? Czy wystarczy jak poszczególne zadania wchodzące w skład projektu będą miały oddzielnie prowadzone procedury? Czy wystarczy złożyć oświadczenie, że poszczególne zadania nie wymagają postępowania OOŚ bez dokumentacji w tym zakresie?

  • Na jakiej podstawie ustalić wysokość kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy kosztorys nie jest zbieżny w zakresie kosztów inwestycji z audytem energetycznym ponieważ te dwa dokumenty były przygotowywane wg. innych zasad i podstawą do ich sporządzenia są inne bazy cenowe?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10

.