Instrumenty finansowe

Poniżej przedstawiamy instrumenty finansowe wspierające edukację, znajdujące się w ofercie NFOŚiGW : 


Program priorytetowy: Edukacja ekologiczna


Cel  ogólny: 
Podnoszenie  poziomu  świadomości  ekologicznej  i  kształtowanie  postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
2. Cele szczegółowe:
1)  Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
2)  Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
3)  Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów,  na  których  występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.


 

 

Instrument finansowy LIFE+

Komponent III LIFE+ INFORMACJA I KOMUNIKACJA
W ramach trzeciego komponentu przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk.

.