Aktualności

NFOŚiGW rozszerza polsko – białoruską współpracę w dziedzinie ochrony wód

W  dniu 18 lipca br. z inicjatywy  i udziałem Prezesa NFOŚiGW dr inż. Kazimierza Kujdy  odbyła się „Pierwsza polsko-białoruska konferencja w zakresie ochrony wód”. Ze strony polskiej w  konferencji udział wzięli: Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w MŚ, prof. dr hab. Roman Niżnikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  NFOŚiGW, i dr inż. Tadeusz Rzepecki -Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, dr Leszek Karski - Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Aleksander Wasilewski Radca-Minister w MSZ,  oraz dyrektorzy departamentów i specjaliści NFOŚiGW. Stronę białoruską reprezentowali m.in.  Tamara A. Jałkowskaja,  przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska oraz Igor Voitau, rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego.

Konferencję, w której udział wzięli białoruscy przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych oraz świata nauki i techniki  w obszarze gospodarowania wodami i gospodarki wodno – ściekowej, otworzyli: Andrzej Konieczny - Podsekretarz Stanu w MŚ  oraz dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW.  Obecny był także  prof. dr hab. Roman Niżnikowski - Przewodniczący  Rady Nadzorczej NFOŚiGW..

Dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes NFOŚiGW, przedstawił  polski system finansowania ochrony środowiska  omawiając zarówno poszczególne rodzaje źródeł  finansowania zadań w tym zakresie, a także specyfikę  i oryginalność polskich rozwiązań. Problematykę gospodarki wodno ściekowej   przedstawili:  Ewa Kamieńska - Dyrektor Departamentu Ochrony Wód w NFOŚiGW  i Adam Zakrzewski  - doradca w tym Departamencie. Przybliżyli oni uczestnikom konferencji szereg  danych dotyczących inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków, które zostały zrealizowane  w ostatnich latach w Polsce przy wsparciu finansowym NFOŚiGW.

Dr inż.  Tadeusz Rzepecki, Prezes  Wodociągów Tarnowskich Sp. z o.o., a jednocześnie Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”  przedstawił prezentację  zatytułowaną   „Gospodarka wodno-ściekowa w Polsce. Ćwierć wieku inwestycji” połączoną również z krótkim przedstawieniem dorobku Izby i jej roli w Polsce.   W swoim drugim wystąpieniu pod tytułem „Polska technologicznym liderem w przedsięwzięciach wodociągowych i kanalizacyjnych w Europie” dr inż. Tadeusz Rzepecki zaprezentował uczestnikom konferencji najnowszą inwestycję wodociągów tarnowskich z węzłami technologicznymi: skonsolidowanego odbioru ścieków i osadów ściekowych, instalacją do hydrolizy termicznej i współfermentacji innych odpadów organicznych wraz z osadami w biogazowni.

Dr Leszek Karski - Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji GIOŚ przedstawił naszym białoruskim sąsiadom zasady funkcjonowania polskiego systemu monitoringu i kontroli środowiska.

Kluczowym wystąpieniem strony białoruskiej była prezentacja  prof. Igora Voitau, rektora Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego, który omówił problemy i główne kierunki zmian w podejściu do gospodarki  osadami  ściekowymi  w systemie sanitarnym Białorusi. Mówca przytoczył  szereg alarmujących danych i równocześnie zaprosił  stronę polską do aktywnego uczestnictwa w wypracowaniu kompleksowego rozwiązania problemu, począwszy od badań po nowoczesną koncepcję i wdrożenie uwzględniające współczesne tendencje w tym zakresie.

Andrzej Krugley – kierownik działu zaopatrzenia w wodę i sektora sanitarnego w Brzeskim Regionalnym Przedsiębiorstwie Komunalnym przedstawił najpilniejsze potrzeby lokalne w obwodzie brzeskim w obszarze  systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków.  Pani Oksana Juszkowiec - Główny Specjalista ds. Inwestycji Międzynarodowych w wodociągach brzeskich przedstawiła historię ostatnich inwestycji na oczyszczalni w Brześciu, które zostały zrealizowane przy  pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatnie wpłynęły na bezpieczeństwo ekologiczne rzeki Bug.

Popołudniowa części konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, poświęcona była najważniejszym zadaniom w zakresie gospodarowania wodami i ochrony wód w obszarach nadgranicznych oraz możliwościom ich sfinansowania/dofinansowania. W prezentacji  Anny Czyżewskiej  - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami NFOŚiGW oraz Ewy Kamieńskiej - Dyrektor Departamentu Ochrony Wód został przedstawiony program priorytetowy Funduszu Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug. Zasady współpracy transgranicznej i programu PL-BY-UA  przedstawił Leszek Buller - Dyrektora Centrum Projektów Europejskich. Radca-Minister w MSZ  Aleksander Wasilewski przedstawił  możliwości pozyskania źródeł finansowych dla współpracy w zakresie ochrony wód, w tym również za pośrednictwem resortu, który reprezentuje.

Dyskusja i wymiana poglądów dokonana przez uczestników konferencji wskazała obszary współpracy  w zakresie informacji naukowo – technicznej i ekonomicznej, prac badawczo – technicznych oraz prac  inwestycyjnych.

W krótkim podsumowaniu zamykającym  konferencję  dr inż. Kazimierz Kujda - Prezes Zarządu NFOŚiGW podkreślił jak ważną rolę pełni współpraca dobrosąsiedzka w tym obszarze. Pan Prezes wyraził  nadzieję, że to wydarzenie otworzy przestrzeń do kolejnych, już zaplanowanych roboczych inicjatyw.  Nie ma wątpliwości, konferencja potwierdziła i umocniła pozytywną atmosferę po obu stronach do  dalszej współpracy.

.