Aktualności

Ponad 58 mln zł na modernizację systemu wodno-ściekowego w Obornikach, Wolbromiu, Lublińcu i Kożuchowie

12-06-2018, 12:18

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą ponad 58 mln zł cztery projekty zaawansowanych modernizacji instalacji wodno-ściekowych. Inwestycje wsparte dotacją z unijnego Funduszu Spójności przeprowadzą Oborniki w woj. wielkopolskim, Wolbrom w woj. małopolskim, Lubliniec w woj. śląskim oraz Kożuchów w woj. lubuskim.

Dofinansowanie tych przedsięwzięć jest możliwe dzięki działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Oborniki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Wielkopolskich Sp. z o.o., które przeprowadzi projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”, otrzyma z NFOŚiGW 9 128 699 zł. Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska, oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Tomasz Augustyn podpisali 8 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW umowę regulującą przekazanie unijnej dotacji na ten cel. Całkowity koszt przedsięwzięcia będzie wynosił 17 488 957 zł. W ramach projektu przewidziano m.in. przebudowę miejskiej przepompowni ścieków oraz modernizację oczyszczalni w Obornikach w zakresie przeróbki osadów ściekowych. Na terenie zakładu oczyszczania ma zostać zamontowana także instalacja fotowoltaiczna o mocy 250 kW. Prace modernizacyjne i przebudowa obejmą również stację uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna w gminie Oborniki. Wszystkie usprawnienia zostaną wprowadzone do końca 2020 r. a tzw. efekt ekologiczny będzie osiągnięty do końca 2021 r. W rezultacie, po wdrożeniu nowej bazy, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania ma wynieść 0,5 tys. Mg rocznie, a ilość uzdatnionej wody – 95 265 m3 na rok.

Wolbrom

W Wolbromiu w Małopolsce zostanie podjęte przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”. Projekt będzie wsparty przez NFOŚiGW unijną dotacją w kwocie 13 167 342 zł, a całkowity koszt projektu, który ma znacznie zwiększyć przepustowość oczyszczalni, to 25 336 224 zł. Umowa regulująca przekazanie subwencji została podpisana 7 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o.o. Andrzeja Ducha. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

Inwestycja zakłada przede wszystkim przebudowę części mechanicznej oczyszczalni wraz ze stacją zlewną ścieków. Powstaną nowe reaktory biologiczne z osadnikami (RBO) na bazie już istniejących reaktorów typu BIOOXYBLOK. Plan projektowy przewiduje również przebudowę i unowocześnienie części osadowej zakładu, m.in. poprzez wybudowanie zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i stacji odwadniania osadu. W ten sposób, oprócz uzyskania lepszej wydajności całej infrastruktury (przepustowość zwiększy się z 14 300 RLM do 18 000 RLM), nastąpi również poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wyniesie 14 805 RLM, a ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania osiągnie pułap 280 Mg rocznie. Prace modernizacyjne zakończą się z końcem 2021 r., a oczekiwany efekt ekologiczny pojawi się z końcem 2022 r.

Nasza oczyszczalnia ma przeszło 24 lata i wymaga pilnego unowocześnienia i rozbudowy. Chcemy także spowodować, aby kolejne sołectwa podłączały się swobodnie do infrastruktury kanalizacyjnej według swoich potrzeb. Brak modernizacji zakładu w dużym stopniu blokowałby rozwój – zwrócił uwagę Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

Lubliniec

Kwotą 18 660 108 zł unijnego dofinansowania Narodowy Fundusz wsparł projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”. 6 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW umowę w tej sprawie podpisała Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska i Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gabrieli Czech. W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Miasta Jan Grajcar.

W tym wypadku koszt całkowity modernizacji został przewidziany na poziomie 35 804 934 zł. Będzie ona trwała od 15 lipca 2019 r. do końca marca 2022 r. Prace skoncentrują się na rozbudowie części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni. Efektem będzie przetwarzanie 0,59 tys. Mg na rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych.

To na pewno największa, jednorazowa dotacja jaką otrzymał Lubliniec od dekady, a chyba nawet od początku lokalnej samorządności po roku 1990. Ten projekt jest dla nas niezwykle ważny, ponieważ oczyszczalnia ma już swoje lata i potrzebuje nowych technologii. Jednym z głównych problemów są przykre odory związane z jej pracą. Mieszkańcy wielokrotnie już sygnalizowali potrzebę pilnych rozwiązań w tej sprawie. Oczyszczalnia ścieków została zbudowana, kiedy obszar naszego miasta był znacznie mniejszy. Teraz w jej pobliżu powstają nowe grupy domów. Potrzeba modernizacji instalacji staje się priorytetowa – podkreślił podpisując umowę Burmistrz Lublińca Edward Maniura.

Kożuchów

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II”, przeprowadzi lokalne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. Wdrożenie przedsięwzięcia zostało wsparte przez NFOŚiGW unijną dotacją w kwocie 17 861 551 zł. Całość działań będzie kosztować 34 462 288 zł. Umowa o przekazaniu dofinansowania została podpisana 30 maja br. w siedzibie NFOŚiGW przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Kazimierza Kujdę i Prezesa Zarządu P.U.K. USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie Sławomira Trojanowskiego. Plan przewiduje budowę sieci sanitarnej o długości 21 km oraz budowę 5,5 km sieci wodociągowej. Przewidywana jest także przebudowa sieci wodociągowej o długości 8,2 km. Po zakończeniu wszystkich prac 150 dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, natomiast liczba nowych użytkowników, którzy przyłączą się do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu to 2569 RLM. Infrastruktura będzie oddana do użytku do końca 2020 r. Efekt ekologiczny ma być uzyskany z końcem 2021 r.

.