Aktualności

Bomba ekologiczna zniknie z Mysłowic

28-05-2021, 13:28

Dzięki finansowemu wsparciu NFOŚiGW Miasto Mysłowice (woj. śląskie) usunie 8 tys. ton toksycznych odpadów zgromadzonych na nielegalnym składowisku. Fundusz przeznaczy na to zadanie ok. 44,7 mln zł. Całość przedsięwzięcia to koszt ponad 89 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zmagazynowanymi w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, zostanie dofinansowana przez NFOŚiGW dotacją w ramach Programu Priorytetowego Usuwanie porzuconych odpadów.

Niebezpieczne odpady zgromadzone na terenie jednej z lokalnych działek, stanowią potencjalne zagrożenie dla mieszkańców, tym bardziej, że składowisko znajduje się blisko centrum miasta. Substancje zmagazynowane w sposób nieprawidłowy są przechowywane w nieszczelnych pojemnikach typu mauzer i metalowych beczkach ułożonych niestabilnie (jedna na drugiej).
Pojemniki z toksycznymi substancjami (polichlorowane bifenyle- PCB, azbest i przeterminowane środki ochrony roślin) umieszczone są bezpośrednio na podłożu, również w miejscach nieutwardzonych.
Celem projektu, który potrwa do listopada br., będzie ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Mysłowic oraz eliminacja zagrożenia nieodwracalnymi szkodami dla środowiska.

Umowa potwierdzająca dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana 13 maja br.

.