Aktualności

Kolejne sukcesy Polski przy wdrażaniu międzynarodowych zobowiązań GIS

Autor: Witold Maziarz
15-07-2014, 13:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił ekspertom z Banku Światowego raport o pomyślnym zakończeniu realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w umowach AAU oraz terminowym wydatkowaniu uzyskanych środków.

30 czerwca 2014 r. upłynął termin zakończenia realizacji inwestycji termomodernizacyjnych oraz pełnego wydatkowania przeznaczonych na nie środków dla dwóch umów zawartych z Bankiem Światowym w 2011 roku. Delegacja ekspertów z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) dokonała oceny stanu realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), podpisanych ze stroną Polską w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS na wdrażanie projektów w ramach Programu priorytetowego GIS Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Eksperci wyrazili zadowolenie z uzyskanych efektów współpracy, jak również z satysfakcjonującego wdrożenia zobowiązań umów AAU.
 
Uzyskane w ramach ww. umów środki, w wysokości prawie 73 mln zł, umożliwiły realizację 83 przedsięwzięć, które zwiększyły efektywność energetyczną 389 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, szpitali, szkół wyższych, czy budynków administracji publicznej. Wśród modernizowanych obiektów były budynki m.in. Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Na skutek oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, w wyniku realizacji powyższych projektów planowane jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 49 tys. ton rocznie.
 
Przedstawiciele Banku Światowego podczas swojej wizyty odwiedzili także 3 inwestycje dofinansowane ze środków umów podpisanych z Bankiem Światowym:
  • Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół nr 2, Publicznego Przedszkola nr 4 i Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”, realizowany przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
  • Projekt pn. „Termomodernizacja budynku nr 1,2,3, należącego do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie”, realizowany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
  • Projekt pn. „Działania energooszczędne realizowane w budynkach Ochrony Zdrowia dzielnicy Bemowo w Warszawie”, realizowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo.

Najnowsze sukcesy są kontynuacją efektywnego wywiązania się przez Polskę z zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów AAU, w których partnerem były organizacje japońskie, m.in. Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO). W wyniku zrealizowanych w ich ramach przedsięwzięć pomyślnie zwiększono efektywność energetyczną ponad 800 obiektów użyteczności publicznej. „To absolutne potwierdzenie, iż Narodowy Fundusz jest solidnym partnerem w realizacji zobowiązań i osiąganiu najlepszych efektów z powierzanych mu środków. Jest to dla nas satysfakcja, ale także duma z wypracowanych w okresie 25 lat istnienia wysokich standardów i unikalnych kompetencji” – ocenia Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę instytucji wykonawczej dla 10 umów AAU, zawartych przez Skarb Państwa RP z różnym partnerami. Cztery z nich to umowy sprzedaży jednostek AAU z Bankiem Światowym na kwotę 129 mln zł.
Informacja o wszystkich zawartych umowach, a także raporty z ich realizacji w poszczególnych latach są dostępne w dziale Umowy sprzedaży jednostek unikniętej emisji (AAU).

 

.