Współfinansowanie Programu LIFE. Część 1)

Kalkulator pożyczkowy dla programu priorytetowego 5.6 „Wspófinansowanie programu LIFE": Część 1) Współfinansowanie projektów LIFE+

Obliczenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.c.
NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy wysokością obliczeń a rzeczywistą wysokością udzielonego wsparcia.


Domyślne parametry kalkulatora obliczają pożyczkę przenaczoną na zapewnienie wymaganego wkładu własnego.

Wybór Opcje programu umożliwi obliczenie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej.

Kwota pożyczki PLN
Oprocentowanie w skali roku %
Okres finansowania lata mies.
Karencja mies.

Po każdej zmianie jakiegokolwiek parametru należy wcisnąć „Oblicz”

Dla pożyczki przenaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego:

„wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy nie może być wyższa niż planowany wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia LIFE+, przy czym łączna kwota wcześniej udzielonej dotacji ze środków NFOŚiGW i KE oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych”

 

Dla pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej:

1. „wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ nie może przekraczać równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, przypadającej na Wnioskodawcę”

2. „pożyczka może zostać udzielona w formie limitu odnawialnego”

.