Nabór wniosków Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

 

 • Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

 • Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów wpływających na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii                         w budynkach w celu udzielenia dofinansowania.

 

 • Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Inwestycje polegające na wsparciu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publiczneji zamieszkania zbiorowego – zlokalizowanych bezpośrednio na terenach uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej, w szczególności:

 1. modernizacja energetyczna ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, wykazującego minimalną redukcję zapotrzebowania na energię końcową budynku na poziomie 30% (zalecany stopień redukcji spełniającej definicję głębokiej termomodernizacji wynosi 60%);
 2. modernizacja/wymiana/instalacja źródła ciepła oraz/lub c.w.u. dla ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, z tym zastrzeżeniem, że ww. budynki, dla których planowana jest realizacja ww. usprawnienia jako osobne działanie – w zakresie izolacyjności przegród: ścian zewnętrznych, stolarki okiennej oraz dachu/stropodachu – spełniają wymagania przynajmniej WT2014. Nie dopuszcza się dofinansowania zmiany źródła ciepła na źródło ciepła opalane kopalnymi paliwami stałymi;
 3. montaż instalacji PV oraz/lub wymiana oświetlenia na energooszczędne dla ww. budynków – na podstawie właściwego audytu energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że produkcja energii elektrycznej z instalacji PV zbilansowana jest na potrzeby: optymalizacji zużycia energii elektrycznej oświetlenia wbudowanego i/lub zewnętrznego budynku oraz obsługi systemów technicznych i instalacyjnych w budynku.

 

 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.))
 2. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w pkt. 1) posiadają 100% udziałów lub akcji, które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

 

 • Formy dofinansowania:

Dotacja

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od realizowanego standardu usprawnień, o których mowa w pkt 7.5 programu i wynosi do:

 • 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem zapisów w lit. b,
 • 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku, kiedy przedsięwzięcie dotyczy tylko i wyłącznie realizacji usprawnienia, o którym mowa w pkt 3) Typ projektów.

 

 • Budżet naboru:

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do200 000 tys. zł.

 

 • Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 15.07.2021 r. do 29.03.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do wyczerpania środków w ramach budżetu naboru. Wnioski przekraczające budżet naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 1. w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD),
 2. w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyła drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”, wygenerowany przy użyciu GWD:

 1. wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz
 2. oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 1. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 29.03.2024 r. o godz. 23.59
 2. w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
  29.03.2024 r. o godz. 15:30.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania wniosku z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie,
 2. w przypadku złożenia wniosku z załącznikami w formie papierowej - termin wpływu do kancelarii1  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku
  i oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem załączników do wniosku.

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku
o dofinansowanie.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

 

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

 

Osoba do kontaktu: Paweł Skrzywanek: mail: pawel.skrzywanek@nfosigw.gov.pl, tel. +48 794 600 025
Koordynator programu: Pani Patrycja Pelc,  mail: Patrycja.Pelc@nfosigw.gov.pl, tel.: 22 45 95 996

W związku z epidemią COVID-19 przez sformułowanie „w kancelarii” rozumie się również miejsce wyznaczone do składania dokumentów.  

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również