Agroenergia

Informacji o nowym programie Agroenergia udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

UWAGA!!!

Od dnia 2020-05-13 obowiązuje zaktualizowana treść Regulaminu naboru wniosków. Szczegóły zamieszczone są w zakładce „Nabór 2019 Agroenergia”.

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informujemy, iż:

o dofinansowanie może się także ubiegać rolnik indywidualny, wpisujący się w definicję Beneficjenta określoną w programie priorytetowym, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą związaną z jego działalnością rolną. Jednocześnie zaznaczamy, iż w przypadku chęci realizacji instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW, rolnik, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą prawo energetyczne, musi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrować działalność w zakresie wytwarzania energii.

Ponadto, kryterium jakościowe punktowe „Poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy” należy interpretować jako stopień pokrycia zużywanej energii przez gospodarstwo oraz siedlisko rolnika, w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Oznacza to, iż planowane przedsięwzięcie powinno zaspokajać konsumowaną przez gospodarstwo energię w wymiarze minimum 25 %. W przypadku, gdy rolnik prowadzi inną działalność gospodarczą, niezwiązaną z rolnictwem oraz wytwarzaniem energii, należy nie traktować wolumenu zużywanej energii przez tą działalność, jako zapotrzebowanie własne wnioskodawcy.

UWAGA! WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ

Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą według unijnego prawa konkurencji. Dofinansowanie działalności gospodarczej na rynku otwartym na konkurencję stanowi pomoc publiczną i podlega ograniczeniom wynikającym z prawa unijnego.

Więcej informacji w poniższych załączniku:

agroenergia_pomoc_publiczna.pdf    Agroenergia pomoc publiczna.pdf - (537,91 KB)

Wyjaśnienie dotyczące interpretacji kryterium dostępu nr 14 programu priorytetowego Agroenergia:

Maksymalny koszt jednostkowy, o którym mowa w kryterium dopuszczającym dodatkowym nr 14, należy traktować jako maksymalną wartość kosztu kwalifikowanego, przedstawionego we wniosku o dofinansowanie, będącego podstawą do obliczenia wysokości dofinansowania.

Przedmiotowe kryterium określiło dopuszczalny poziom kosztów kwalifikowanych dla systemów fotowoltaicznych w granicach od 50 kWp do 1 MWp. Instalacje o mocach mniejszych lub większych niż wskazany przedział, w tym instalacje prosumenckie, tj. o mocach poniżej 50 kWp, nie są objęte tym kryterium.

Co do zasady program Agroenergia, z uwagi na przewidziany limit dofinansowania w formie dotacji do 800 000 zł, jest dedykowany dla instalacji, które służą zaspokojeniu energetycznych potrzeb własnych danego gospodarstwa rolnego ubiegającego się o wsparcie.

Program Priorytetowy „Agroenergia”

Cel programu:
Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Treść programu:

Dokumenty

pp_agroenergia.pdf
pp_agroenergia.pdf - (846,12 KB) Treść programu Agroenergia
zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf
zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf - (610,05 KB) Kosztowy wskaźnik antropogeniczności

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.
Termin naboru od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Forma dofinansowania:

Dotacja
Pożyczka
Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach programu Priorytetowego w pkt. 7

Kontakt w sprawie programu

agroenergia@nfosigw.gov.pl

.