Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK   – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

 • Cel programu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 • Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów wpływających na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach w celu udzielenia dofinansowania.

 • Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 1. inwestycje polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego, spełniających warunki, określone w ust. 7.2. 1) i 2) programu priorytetowego,
 2. dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie standard w zakresie energooszczędności, o którym mowa w ust. 7.2 1) i 2) programu priorytetowego,
 3. inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku, pod warunkiem, że spełnione są warunki programu;

Wyżej wymienione inwestycje powinny zostać objęte decyzją pozwolenia na budowę.

 • Beneficjenci:
 1. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
 2. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 3. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
 4. jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,
 5. parki narodowe.
 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku ubiegania się także o dotację intensywność dofinansowania w formie pożyczki będzie traktowana jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych ponad kwotę dotacji.

Minimalny udział procentowy pożyczki w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie może być niższy niż udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 • Budżet naboru:

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do140 000 tys. zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacja) – do 60 000 tys. zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczka)– do  80 000 tys. zł,
 • Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 24.05.2021 r. do 30.06.2021 r., oddzielnie dla dotacji, oddzielnie dla pożyczki. Załączniki należy dołączyć wyłącznie do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do kancelarii1 NFOŚiGW do wyczerpania środków w ramach budżetu naboru. Wnioski przekraczające budżet naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
https://gwd.nfosigw.gov.pl/
(strona otworzy się w nowym oknie)

 1. w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD),
 2. w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii1 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyła drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”, wygenerowany przy użyciu GWD:

2.1 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem załączniki do wniosku,

2.2 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 1. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.06.2021 r. o godz. 23:59
 2. w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
   
  30.06.2021 r. o godz. 15:30.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania wniosku z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie,
 2. w przypadku złożenia wniosku z załącznikami w formie papierowej - termin wpływu do kancelarii1 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku
  i oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem załączników do wniosku.

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku
o dofinansowanie.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Magdalena Kostewicz, nr tel.: 22 45 90 422, e-mail: puszczyk@nfosigw.gov.pl

 

1W związku z epidemią COVID-19 przez sformułowanie „do kancelarii” rozumie się również miejsce wyznaczone przed wejściem do budynku kancelarii do składania dokumentów.  

 

Dokumenty

lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_puszczyk.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_puszczyk.pdf - (670,63 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie_PUSZCZYK
ogloszenie_o_naborze_puszczyk.pdf
ogloszenie_o_naborze_puszczyk.pdf - (552,26 KB) Ogłoszenie o naborze PUSZCZYK
program_priorytetowy_puszczyk.pdf
program_priorytetowy_puszczyk.pdf - (790,43 KB) Program Priorytetowy_PUSZCZYK
regulamin_naboru_ciaglego_puszczyk.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_puszczyk.pdf - (637,86 KB) Regulamin naboru ciągłego PUSZCZYK
umowa_dotacja_krajowa_-_15.02.2021.pdf
umowa_dotacja_krajowa_-_15.02.2021.pdf - (995,45 KB) umowa dotacja krajowa - 15.02.2021
umowa_pozyczka_krajowa_15.02.2021.pdf
umowa_pozyczka_krajowa_15.02.2021.pdf - (1,07 MB) umowa pożyczka krajowa 15.02.2021
zal_1_do_ld_puszczyk_mapa_wnioskodawcow.pdf
zal_1_do_ld_puszczyk_mapa_wnioskodawcow.pdf - (526,86 KB) Zał 1 do LD Puszczyk Mapa Wnioskodawców
zal._1_do_pp_wytyczne_techniczne.pdf
zal._1_do_pp_wytyczne_techniczne.pdf - (1,49 MB) Zał. 1 do PP Wytyczne Techniczne

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również