Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie NABÓR 1/2019

WAŻNY KOMUNIKAT - zmiana w treści ogłoszenia o naborze wniosków w ramach programu "Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" oraz Regulaminie naboru wniosków.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmiany Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” w zakresie:

treści Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”:

 

usunięto pkt 4 w treści § 1 o brzmieniu: „Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do wyczerpania środków w ramach budżetu naboru”.

 

W załączeniu do niniejszego komunikatu NFOŚiGW zamieszcza pełny tekst Ogłoszenia o naborze wniosków oraz Regulaminu po wprowadzonych zmianach, o których jest mowa w niniejszym komunikacie.

Dokumenty

regulamin_naboru.pdf
regulamin_naboru.pdf - (254,43 KB) Regulamin naboru

WAŻNY KOMUNIKAT - zmiana w treści ogłoszenia o naborze wniosków w ramach programu "Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" oraz Regulaminie naboru wniosków.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził zmiany Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” w zakresie:

 • treści ogłoszenia o naborze:
 • Budżet naboru:
 • Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 500 000 tys. zł, w tym:
 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacja) – 450 00 do tys. zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczka) – do  50 000 tys. zł.
 • treści Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”:
 • dotychczasową treść §3 pkt 5) o brzmieniu: „ocena wniosku wg kryteriów jakościowych - do 60 dni roboczych od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu”, zastąpiono nowym brzmieniem o treści: „ocena wniosku wg kryteriów jakościowych - do 12 miesięcy od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu w odniesieniu do ogółu wniosków złożonych w ogłoszonym naborze”.

Ponadto doprecyzowano zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze i w związku z powyższym w Regulaminu naboru postanowiono:

 • w treści §1 dopisać pkt 4. o brzmieniu: „Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do wyczerpania środków w ramach budżetu naboru”.

W załączeniu do niniejszego komunikatu NFOŚiGW zamieszcza pełny tekst Ogłoszenia o naborze wniosków oraz Regulaminu po wprowadzonych zmianach, o których jest mowa w niniejszym komunikacie.

Dokumenty

ogloszenie_o_naborz.pdf
ogloszenie_o_naborz.pdf - (737,64 KB) Ogloszenie o naborz
regulamin_naboru_.pdf
regulamin_naboru_.pdf - (630,81 KB) Regulamin naboru

WAŻNY KOMUNIKAT - zmiana w treści Regulaminu naboru wniosków w programie "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę nr A/66/2/2019 w sprawie zmiany uchwały nr B/12/7/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków, które wpłynęły do NFOŚiGW w ramach naboru nr 66/NC/OA/3.4/2019/cz.1-DOTACJA i nr 67/NC/OA/3.4/2019/cz.1-POŻYCZKA, który trwał w terminie od 12.09.2019 r. do 23.09.2019 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił wprowadzić zmianę w treści §3 pkt. 2) Regulaminu poprzez zastąpienie wyrazu „dni” wyrazem „miesięcy”.

Treść w/w §3 pkt. 2) po zmianie brzmi następująco:
„ocena wniosku wg kryteriów dostępu – do 3 miesięcy od daty rejestracji wniosku;”

W załączeniu do niniejszego komunikatu NFOŚiGW zamieszcza pełny tekst Regulaminu po wprowadzonych zmianach, o których jest mowa w niniejszym komunikacie.

Dokumenty

regulamin_naboru_wnioskow_zmiana.pdf
regulamin_naboru_wnioskow_zmiana.pdf - (2,39 MB) Regulamin po zmianie

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów wpływających na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach w celu udzielenia dofinansowania.

Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu − modernizacja energetyczna budynków:

 • szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych, hospicjów, a także innych obiektów niż te, w których prowadzona jest całodobowa działalność lecznicza, np. przychodni przyszpitalnych, laboratoriów, budynków technicznych, budynków administracyjnych, sieci ciepłowniczych lokalnie łączących obiekty techniczne (źródła ciepła) z pozostałymi obiektami szpitalnymi, pod warunkiem, że obiekty te wchodzą w skład kompleksu szpitalnego – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt. 1) lit. a) programu,
 • obiektów zabytkowych, tzn. takich, które zostały wpisane do Rejestru zabytków lub znajdują się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt. 1) lit. d) programu,
 • obiektów sakralnych – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt. 1) lit. e) programu,
 • budynków towarzyszących zdefiniowanych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz budynki administracyjno – gospodarcze należące do podmiotów wymienionych w ust. 7.4 pkt 1), lit. e), jak również należące do tych podmiotów budynki zamieszkania zbiorowego związane z kultem religijnym, (klasztory, domy rekolekcyjne, domy pielgrzyma) – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt. 1) lit. e) programu,
 • domów studenckich – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt.1) lit. c) programu,
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt. 1) lit. a), b), e) programu.

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w szczególności w formie: szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • podmioty będące właścicielem budynku zabytkowego wpisanego do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pod warunkiem, że składane wnioski dotyczą wyłącznie budynków objętych ochroną konserwatorską, o której mowa powyżej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty.

Formy dofinansowania:

            Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej dotacji lub samej pożyczki.

Budżet:

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do400 000 tys. zł, w tym:

1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacja) – do 350 000 tys. zł,
2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczka) – do  50 000 tys. zł.

Terminy i sposób składania wniosków:

20.09.2019 r.  Uprzejmie informujemy, że decyzją dwóch członków Zarządu NFOŚiGW,  zmianie uległ terminu składania wniosków.

Ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru do programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”:

1. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 23.09.2019 r. o godz. 24:00
2. w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 23.09.2019 r. o godz. 15:30.

Wnioski należy składać w terminie od 12.09.2019 r. do 20.09.2019 r., 23.09.2019 r. oddzielnie dla dotacji i oddzielnie dla pożyczki. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży na realizację tego samego przedsięwzięcia dwa wnioski (w formie dotacji i pożyczki), załączniki należy dołączyć wyłącznie do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

 

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

1. W przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – wnioskodawca składa wniosek jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD),
2. W innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesyła drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, wygenerowany przy użyciu GWD:

2.1. wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz
2.2. oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

1. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 20.09.2019 r. 23.09.2019 r. o godz. 24:00
2. w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 20.09.2019 r. 23.09.2019 r. o godz. 15:30.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania wniosku z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie,
2. w przypadku złożenia wniosku z załącznikami w formie papierowej - termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem załączników do wniosku – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku
o dofinansowanie.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Edward Kolbusz, nr tel.: 22 45 95 876

 

.