Ekspertyzy i opracowania

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego

,,Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

  • Cel programu

Celem programu jest wsparcie działań ministra właściwego do spraw klimatu oraz ministrów właściwych do spraw środowiska i gospodarki wodnej, niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa oraz polityki klimatycznej.

Dokumenty

pp_czesc_1_ekspertyzy_opracowania_realizacja_zobowiazan_miedzynarodowych.pdf
pp_czesc_1_ekspertyzy_opracowania_realizacja_zobowiazan_miedzynarodowych.pdf - (742,18 KB) Treść programu: Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
  • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

  • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych;

  • Beneficjenci,

Instytuty badawcze nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw klimatu, energii i środowiska

 


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

 

Koordynator programu

Artur Pietrewicz
Artur.Pietrewicz@nfosigw.gov.pl

22 45 95 967

 

Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych  

22 45 95 967

.