Nabór wniosków

OGŁOSZENIE NABORU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 17.05.2021 roku zatwierdził aktualizację programu priorytetowego „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”

Dokumenty

pp_-_evan.pdf
pp_-_evan.pdf - (741,59 KB) Program priorytetowy eVan

UWAGA!

Zgodnie z pkt 7.3.10 Programu pojazdy oraz infrastruktura do ładowania pozyskane w ramach przedsięwzięcia nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, w szczególności świadczenia usług transportowych lub spedycyjnych.

Warunek ten wynika z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1). Rozporządzenie jest dostępne w Dzienniku Urzędowym UE pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=pl

Wyłączenie o którym mowa w pkt 7.3.10 Programu powinno być interpretowane w kontekście pkt 5 preambuły do tego rozporządzenia, z którego wynika, że świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzko­wych, pocztowych lub kurierskich, usług transportu zintegrowanych ze sprzedażą towarów (dostawa zakupionych towarów do klienta) albo usług obejmują­cych zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za prowadzenie działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, tj. za usługi transportowe.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)

  • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów dostawczych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego transportu polegających na:

- zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

- zakupie punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Przez „nowy pojazd elektryczny” należy rozumieć pojazd kategorii N1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.

  • Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w okresie  od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

  • Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 70 000 tys. zł.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

  • Intensywność dofinansowania

- do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania),

- do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW.

  • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

  • Kontakt w sprawie programu

evan@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

pp_-_evan.pdf
pp_-_evan.pdf - (741,59 KB) 1. Program priorytetowy eVan
regulamin_naboru_wnioskow___evan.pdf
regulamin_naboru_wnioskow___evan.pdf - (624,7 KB) 2. Regulamin naboru wniosków eVan
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_evan.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_evan.pdf - (471,21 KB) 3. Lista wymaganych załączników eVan
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (259,77 KB) 4. Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf - (861,43 KB) Instrukcja weryfikacji nazwy skrytki użytkownika w systemie ePUAP.
umowa_dotacja_krajowa_-_15.02.2021.docx
umowa_dotacja_krajowa_-_15.02.2021.docx - (214,7 KB) Umowa dotacja krajowa

.