Nabór wniosków

OGŁOSZENIE NABORU

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż”

  • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – zeroemisyjnym przewozie osób.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego przewozu osób polegających na:

- Zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

- zakupie i montażu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Przez „nowy pojazd elektryczny” należy rozumieć pojazd kategorii M1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.

  • Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać w okresie

 26.06 2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

  • Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 40 000 000 zł, w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 25 000 000 zł,

2) dla zwrotnych form dofinansowania– do 15 000 000 zł.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

UWAGA: wnioski należy składać na odrębnych formularzach

  • Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla dotacji:

dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 tys. zł,

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

  • Beneficjenci

Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

  • Kontakt w sprawie programu

koliber@nfosigw.gov.pl

                                           

Dokumenty

program_priorytetowy_koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf
program_priorytetowy_koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf - (1016,83 KB) 1. Program priorytetowy KOLIBER
regulamin_naboru_koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf
regulamin_naboru_koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf - (830,25 KB) 2. Regulamin naboru wniosków KOLIBER
lista_wymaganych_zalacznikow__koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow__koliber_taxi_dobre_dla_klimatu.pdf - (599,35 KB) 3. Lista wymaganych załączników KOLIBER
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (259,77 KB) 4. Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
umowa_pozyczka_krajowa_11.02.2020.docx
umowa_pozyczka_krajowa_11.02.2020.docx - (190,49 KB) umowa pozyczka krajow
umowa_dotacja_krajowa_-_11.02.2020.docx
umowa_dotacja_krajowa_-_11.02.2020.docx - (211,46 KB) umowa dotacja krajowa
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf - (861,43 KB) Instrukcja weryfikacji nazwy skrytki użytkownika w systemie ePUAP.

.