Nabór wniosków dla banków 2015 - zakończony

Nabór wniosków w ramach programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych oraz wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na dotacje, w celu zawierania przez banki z beneficjentami umów kredytu wraz z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r. Za zgodą Zarządu NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych i na dotacje składają w NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia).
Procedura naboru określona została w załączniku „Procedura wyboru banków” do programu priorytetowego.    

W zawartej z NFOŚiGW umowie poszczególne banki określą terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2015-2016 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 40 mln zł.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w styczniu br. nastąpiły następujące istotne zmiany w programie priorytetowym:

  • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • wydłużono termin na zawieranie umów z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • podniesiono maksymalną kwotę składanego przez banki wniosku o udostępnienie środków do 40 mln zł;
  • zmieniono zapisy dotyczące wynagrodzenia banków: obecnie prowizja w pierwszym roku kredytowania wynosi maksymalnie 3% kwoty wypłaconego kredytu, a w każdym kolejnym rozpoczętym okresie kredytowania 1,5%.

Ponadto wprowadzono szereg zmian w warunkach współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW określonych w załączonych wzorach umów udostępnienia środków.

Wnioski będą przyjmowane od 3.08.2015 r. do 30.09.2015 r.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków bankom, jeden z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i jeden z przeznaczeniem na dotacje.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa.

z dopiskiem: „Prosument”.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl .

Pliki do pobrania:

Uwaga zmiana programu!

.