Nabór wniosków dla samorządów 2015

Informacja w sprawie zamknięcia naborów

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2016 r. zamknięte zostały nabory wniosków w programie priorytetowym:

 • „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”  dla samorządów

Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 2a).

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia,
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

 • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
 • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Wymagania techniczne dla instalacji znajdują się w załączniku „Wymagania techniczne” do programu priorytetowego.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:

 • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
 • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
 • włączono do katalogu beneficjentów stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu),
 • uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku „Regulamin naboru jst 2015” oraz w zakładkach: Informacje o programie i Najczęściej zadawane pytania .

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10.08.2015 r.

Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników i instrukcją jego wypełniania dostępny jest, po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl, po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie: jeden na pożyczkę, jeden na dotację. Po wypełnieniu wniosku o pożyczkę, należy przenieść dane do wniosku o dotację, używając klawiszy „Zapisz i eksportuj do XML” (we wniosku o pożyczkę) oraz „Importuj z XML” (we wniosku o dotację), a następnie uzupełnić brakujące pola. Wymagane załączniki należy załączyć tylko do wniosku o pożyczkę.

Wymaganymi załącznikami do wniosku są:

 1. Lista instalacji w budynkach wypełniona zgodnie z załączonym wzorem
 2. Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej


Składanie wniosków

Dostęp do formularzy wniosków w generatorze od 10.08.2015 r.

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Wniosek prosimy składać:

1) w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z Instrukcją obsługi do GWD - jedynie w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie;

2) w innym przypadku - w formie pisemnej,  w kancelarii NFOŚiGW, w godzinach 7:30 – 15:30. Formę pisemną stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy.

Uwaga: Wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

Wersja pisemna i elektroniczna wniosku w GWD wraz z załącznikami muszą być tożsame.

Adres do korespondencji:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „Prosument”

Pliki do pobrania

Uwaga zmieniony program!

Dokumenty

pp_prosument_26.08.2015.pdf
pp_prosument_26.08.2015.pdf - (283,56 KB) program priorytetowy obowiązujący dla naboru
prosument_-_nabor_dla_jst_07.2015.pdf
prosument_-_nabor_dla_jst_07.2015.pdf - (1014,35 KB) prezentacja na temat naboru dla jst
lista_instalacji_w_budynkach_07.2015.xlsm
lista_instalacji_w_budynkach_07.2015.xlsm - (156,96 KB) załącznik "lista instalacji w budynkach"
pomoc_publiczna_w_programie_prosument_07.2015.docx
pomoc_publiczna_w_programie_prosument_07.2015.docx - (19,05 KB) Pomoc publiczna w programie "Prosument"

Wzór umowy o dofinansowanie - pożyczka

Dokumenty

umowa_pozyczka_krajowa_01.07.2015.doc
umowa_pozyczka_krajowa_01.07.2015.doc - (400 KB) Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx - (28,6 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę środków
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx - (23,23 KB) Instrukcja sporządzania rozliczenia końcowego
zalacznik_nr_3_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx
zalacznik_nr_3_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx - (33,65 KB) Załącznik - wniosek o wypłatę środków
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_vat.doc
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_vat.doc - (30,5 KB) Załącznik - Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT
zalacznik_nr_5_-_rozliczenie_koncowe.xlsx
zalacznik_nr_5_-_rozliczenie_koncowe.xlsx - (12,07 KB) Załącznik - Rozliczenie końcowe dofinansowania
zalacznik_nr_6_-_raport_trwalosci.doc
zalacznik_nr_6_-_raport_trwalosci.doc - (53 KB) Załącznik - raport roczny / końcowy

Wzór umowy o dofinansowanie - dotacja

Dokumenty

umowa_dotacja_krajowa_01.07.2015.docx
umowa_dotacja_krajowa_01.07.2015.docx - (204,08 KB) Umowa o dofinansowanie w formie dotacji
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx - (28,6 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę środków
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx - (23,23 KB) Instrukcję sporządzenia rozliczenia końcowego
zalacznik_nr_3_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx
zalacznik_nr_3_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx - (33,65 KB) Załącznik - wniosek o wypłatę środków
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_vat.doc
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_vat.doc - (30,5 KB) Załącznik - oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT
zalacznik_nr_5_-_rozliczenie_koncowe.xlsx
zalacznik_nr_5_-_rozliczenie_koncowe.xlsx - (12,07 KB) Załącznik - rozliczenia końcowe dofinansowania
zalacznik_nr_6_-_raport_trwalosci.doc
zalacznik_nr_6_-_raport_trwalosci.doc - (53 KB) Załącznik - Raport roczny / końcowy

.