Nabór wniosków dla samorządów 2014 - zakończony

Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a).

W ramach części pilotażowej programu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 100 mln złotych do wydatkowania w latach 2014-2017, z możliwością zawierania umów do 2015r.

Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego. Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
  • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 1 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:

  • energii elektrycznej,
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Wymagania techniczne dla instalacji oraz wykaz kosztów kwalifikowanych znajdują się w zał. 3 do programu priorytetowego.

 

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 26.05.2014 r. do 31.12.2014 r..

Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników i instrukcją jego wypełniania dostępny jest, po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl, po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie: jeden na pożyczkę, jeden na dotację. Po wypełnieniu wniosku o pożyczkę, należy przenieść dane do wniosku o dotację, używając klawiszy „Zapisz i eksportuj do XML” (we wniosku o pożyczkę) oraz „Importuj z XML” (we wniosku o dotację), a następnie uzupełnić brakujące pola. Wymagane załączniki należy załączyć tylko do wniosku o pożyczkę.


Składanie wniosków

Dostęp do formularzy wniosków w generatorze od 25.04.2014 r.
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Wniosek prosimy składać:
1) w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, zgodnie z Instrukcją obsługi do GWD (kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP) - jedynie w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie .
2) w innym przypadku w wersji papierowej wygenerowanej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie – pocztą lub osobiście w kancelarii NFOŚiGW, w godzinach 7.30 - 15.30 (decyduje data wpływu do NFOŚiGW). Oznacza to, że wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy.

Uwaga: Wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

Adres do korespondencji:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”
 

Pliki do pobrania:

Treść programu priorytetowego znajduje się w zakładce Informacje o programie

 

pp_prosument_13.09.14.pdf
pp_prosument_13.09.14.pdf - (283,03 KB) program priorytetowy obowiązujący dla naboru
prosument_-_nabor_dla_jst.pdf
prosument_-_nabor_dla_jst.pdf - (824,3 KB) prezentacja na temat naboru dla jst
pomoc_publiczna_w_programie_prosument_25.04.2014.docx
pomoc_publiczna_w_programie_prosument_25.04.2014.docx - (18,15 KB) Pomoc publiczna w programie "Prosument"

 

Wzór umowy o dofinansowanie - pożyczka

umowa_pozyczki.docx
umowa_pozyczki.docx - (184,71 KB) Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx - (28,6 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę środków
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx - (23,23 KB) Instrukcja sporządzania rozliczenia końcowego
zalacznik_-_oswiadczenie_vat.docx
zalacznik_-_oswiadczenie_vat.docx - (15,42 KB) Załącznik - Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT
zalacznik_-_raport_trwalosci.doc
zalacznik_-_raport_trwalosci.doc - (53 KB) Załącznik - raport roczny / końcowy
rozliczenie_koncowe.xlsx
rozliczenie_koncowe.xlsx - (12,07 KB) Załącznik - Rozliczenie końcowe dofinansowania
zalacznik_-_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx
zalacznik_-_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx - (32,43 KB) Załącznik - wniosek o wypłatę środków

Wzór umowy o dofinansowanie – dotacja

umowa_dotacji.docx
umowa_dotacji.docx - (199,12 KB) Umowa o dofinansowanie w formie dotacji
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx
instrukcja___wniosek_o_wyplate_srodkow.docx - (28,6 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę środków
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx
instrukcja__rozliczenie_koncowe.docx - (23,23 KB) Instrukcję sporządzenia rozliczenia końcowego
zalacznik_-_oswiadczenie_vat.docx
zalacznik_-_oswiadczenie_vat.docx - (15,42 KB) Załącznik - oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT
zalacznik_-_raport_trwalosci.doc
zalacznik_-_raport_trwalosci.doc - (53 KB) Załącznik - Raport roczny / końcowy
zalacznik_-_rozliczenie_koncowe.xlsx
zalacznik_-_rozliczenie_koncowe.xlsx - (12,07 KB) Załącznik - rozliczenia końcowe dofinansowania
zalacznik_-_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx
zalacznik_-_wniosek_o_wyplate_srodkow.xlsx - (32,43 KB) Załącznik - wniosek o wypłatę środków

.