Nabór wniosków dla WFOŚiGW 2015

Informacja w sprawie zamknięcia naborów

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2016 r. zamknięte zostały nabory wniosków w programie priorytetowym:

  • „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nabór wniosków w ramach programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w 2015 r. wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek oraz wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez WFOŚiGW z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 100 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Za zgodą Zarządu NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie pożyczek wraz z dotacją składają w NFOŚiGW wojewódzkie fundusze. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych. Wnioski będą przyjmować te WFOŚiGW, które przystąpią do programu Prosument.

Regulamin naboru wniosków określony został w załączonym pliku „Regulamin naboru wniosków WFOŚiGW”

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2015-2016 umów pożyczek wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa niż 1 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Informacje o programie.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. zaszły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:

  • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
  • włączono do katalogu beneficjentów końcowych stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu);
  • obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
  • uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Wnioski będą przyjmowane  począwszy od 10.08.2015 r. do 30.12.2016 r., lub do wyczerpania alokacji.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków WFOŚiGW: jeden z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek i jeden z przeznaczeniem na udzielanie na dotacji.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „Prosument”
 

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresami e-mail:
maria.milewska@nfosigw.gov.pl lub agnieszka.szelazek@nfosigw.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Treść programu priorytetowego znajduje się w zakładce: Informacje o programie.

Uwaga zmiana programu!

Dokumenty

wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_pozyczke.docx
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_pozyczke.docx - (67,5 KB) Wzór wniosku o udostępnienie środków na pożyczkę
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_dotacje.docx
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_dotacje.docx - (56,63 KB) Wzór wniosku o udostępnienie środków na dotację
wzor__umowy__wfosigw__pozyczka.pdf
wzor__umowy__wfosigw__pozyczka.pdf - (327,29 KB) Wzór umowy - pożyczka
wzor__umowy__wfosigw__dotacja.pdf
wzor__umowy__wfosigw__dotacja.pdf - (318,6 KB) Wzór umowy - dotacja
regulamin_naboru_wnioskow.pdf
regulamin_naboru_wnioskow.pdf - (274,11 KB) Regulamin naboru wniosków
instrukcja_wypelniania_wniosku_pozyczka_dotacja.docx
instrukcja_wypelniania_wniosku_pozyczka_dotacja.docx - (19,33 KB) Instrukcja wypełniania wniosku - pożyczka i dotacja
zal.__1a__konieczne__elementy__wniosku.pdf
zal.__1a__konieczne__elementy__wniosku.pdf - (213,92 KB) Konieczne elementy wniosku o pożyczkę i dotację
zal.__1b__konieczne__postanowienia_umow.pdf
zal.__1b__konieczne__postanowienia_umow.pdf - (340,35 KB) Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi
zal_2__program_2015_11_26.pdf
zal_2__program_2015_11_26.pdf - (283,65 KB) Program Prosument aktualny w dniu naboru
zal.___3__wniosek__o__wyplate__pozyczka.pdf
zal.___3__wniosek__o__wyplate__pozyczka.pdf - (226,01 KB) Wniosek o wypłatę środków - pożyczki
zal.__3__wniosek__o__wyplate__dotacja.pdf
zal.__3__wniosek__o__wyplate__dotacja.pdf - (225,24 KB) Wniosek o wypłatę środków - dotacje
zal.__4__sprawozdanie__kwartalne.pdf
zal.__4__sprawozdanie__kwartalne.pdf - (205,54 KB) Sprawozdanie kwartalne
zal.__5_sprawozdanie__roczne.xlsm
zal.__5_sprawozdanie__roczne.xlsm - (187,99 KB) Sprawozdanie roczne
zal.__6__harmonogram__pozyczka.pdf
zal.__6__harmonogram__pozyczka.pdf - (194,01 KB) Harmonogram udostępnienia i spłaty środków - pożyczka
zal._6_harmonogram__dotacja.pdf
zal._6_harmonogram__dotacja.pdf - (192,86 KB) Harmonogram udostępnienia środków NFOŚiGW - dotacja

.