Najczęściej zadawane pytania

 • Nie. Oznacza to, że dla umów o dofinansowanie zawartych w latach 2014-2016 dotacja będzie wynosić 20-40%. Realizacja przedsięwzięcia musi się zakończyć w ciągu 18 lub 24 (jst) miesięcy od zawarcia umowy.

 • Nie. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem dotrzymania limitów określonych w programie (maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych oraz maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany), w tym:

  • 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju źródła energii) - w formie dotacji
  • pozostała część do 100% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki preferencyjnej
 • Nie. Instalacje muszą być przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie jst będących własnością osób fizycznych lub zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe.

 • Tak. Istotne jest żeby instalacja służyła na potrzeby budynku mieszkalnego. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.

 • Wnioskodawca nie może uzyskać dofinansowania całych lub części kosztów przedsięwzięcia objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego z innych środków publicznych. Natomiast samorząd może zaoferować swoim mieszkańcom finansowanie przedsięwzięcia na korzystniejszych warunkach niż wynikające z programu „Prosument”.

 • NFOŚiGW nie przygotowuje wzoru umowy na realizację inwestycji pomiędzy gminą a mieszkańcem. Umowa powinna zawierać zapisy chroniące przede wszystkim interesy jst, dlatego treść umowy leży w gestii samorządu.

  W celu ułatwienia zadania samorządom poniżej prezentujemy listę zagadnień, które należy rozważyć przy formułowaniu treści umowy:

  • informacje o budynku (adres, powierzchnia całkowita, użytkowa, powierzchnia wykorzystywana pod działalność gospodarczą, liczba mieszkańców)
  • warunki realizacji inwestycji (m.in. termin realizacji)
  • zakres inwestycji (rodzaj źródła, moc znamionowa, koszt)
  • warunki finansowania (spłata pożyczki)
  • udostępnienie nieruchomości jst i wykonawcom dla celów instalacji i eksploatacji urządzeń, upoważnienie do załatwienia formalności związanych z inwestycją
  • udostępnienie nieruchomości dla kontroli (jst, NFOŚiGW)
  • czas trwania umowy – co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia
  • warunki przejścia własności instalacji na właścicieli budynków
  • zapisy na wypadek sprzedaży nieruchomości do upływie okresu trwałości (np.: obowiązek przejęcia zobowiązania do spłaty pożyczki przez nabywcę)
  • zabezpieczenie na wypadek śmierci właściciela budynku (np. weksel, weksel awalowany przez potencjalnych spadkobierców)

   

 • Nie. Beneficjentem pomocy jest samorząd, a więc to on jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy lub kilku wykonawców.

.