Nabór wniosków dla banków

Nabór wniosków w ramach programu "Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez banki”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków bankom, w celu zawierania z beneficjentami umów kredytu wraz z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4a) programu priorytetowego: „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 300 mln złotych do wydatkowania w latach 2016 - 2020, z możliwością zawierania umów do końca 2017r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych i na dotacje składają w NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia). Po zawarciu umowy z NFOŚiGW banki określą indywidualnie terminy przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

Procedura naboru określona została w załączniku „Procedura wyboru banków” do programu priorytetowego.    

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2016-2017 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 40 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające wykonaniu prac termoizolacyjnych, modernizacji instalacji wewnętrznych i wymianie źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Więcej informacji oraz treść programu priorytetowego znajduje się w zakładce: Informacje o programie.

W stosunku do poprzednio wdrażanych przy współpracy z bankami programów priorytetowych, nastąpiły znaczące zmiany w procedurach opisanych w umowach udostępnienia środków. W szczególności zwracamy uwagę na:

  • wprowadzenie udostępnienia bankom środków na kredyty i dotacje w formie zaliczki, która będzie wykorzystana do pokrycia kosztów zakończonych zadań po przedstawieniu przez beneficjentów w banku faktur;
  • umożliwienie bankom spłaty do NFOŚiGW raz na miesiąc środków zwracanych przez kredytobiorców tytułem spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, niezależnie od terminu wpływu należnych środków do banku;
  • zmiana dotychczasowych zapisów dotyczących zwrotu środków w przypadku nieprawidłowości zawinionych przez kredytobiorcę - bank, w przypadku nieskuteczności procesu windykacji i jego prawidłowym udokumentowaniu, jest zwolniony ze zwrotu środków do NFOŚiGW do kwoty 5% środków wypłaconych kredytobiorcom.

Wnioski będą przyjmowane od 21.12.2015 r. do 29.02.2016 r.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków bankom, jeden z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i jeden z przeznaczeniem na dotacje.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa.

z dopiskiem: „Ryś”.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Informacje o programie Ryś

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: rys@nfosigw.gov.pl

.