Wymagania techniczne i konsultanci

Wymagania techniczne dla przedsięwzięć i konsultanci

Każda przedsięwzięcie realizowane w ramach programu „Ryś” musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku do programu "Wymagania techniczne". Wymagania zostały ustalone na podstawie wiedzy eksperckiej i podlegały konsultacjom społecznym. Ostateczny kształt wytycznych został zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW.

Załącznik "Wymagania techniczne" znajduje się na końcu programu priorytetowego umieszczonego na stronie Informacje o programie Ryś.

Zgodnie z programem priorytetowym wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie oceny energetycznej budynku przed realizacją przedsięwzięcia (wzór „Ocena 1”) wykonanej przez wskazanego przez NFOŚiGW konsultanta, zgodnie z procedurą określoną w załączniku „Wymagania techniczne”.

Natomiast po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestor składa m.in. protokół odbioru, którego elementem jest zestawienie prac wykonanych w ramach przedsięwzięcia, sporządzone przez wykonawcę (wzór „Zestawienie prac”). W przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć, konieczne jest także wykonanie przez konsultanta oceny energetycznej budynku po realizacji przedsięwzięcia (wzór „Ocena 2”).

Konsultantem uprawnionym do wykonywania ocen energetycznych przed i po realizacji przedsięwzięcia może być każda osoba, która spełnia co najmniej jedno z następujących wymagań:

  1. posiada czynne uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone wpisem na jedną z niżej wymienionych list:

lub

  1. posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone obecnością na jednej z niżej wymienionych list ekspertów:

Wymagania techniczne będą podlegały okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą korygowane.

Poniżej prezentujemy ww. wzory dokumentów. Dokumenty są obecnie częściowo zablokowane do edycji i zostaną w całości udostępnione po rozstrzygnięciu naboru na pośredników finansowych (przypuszczalnie w marcu 2016 r.).

Dokumenty

rys_-_zalacznik_ocena_1_-_ver._2.1_zabl.xlsx
rys_-_zalacznik_ocena_1_-_ver._2.1_zabl.xlsx - (111,92 KB) Wzór Oceny 1
rys_-_zalacznik_ocena_2_zabl.docx
rys_-_zalacznik_ocena_2_zabl.docx - (117,85 KB) Wzór Oceny 2
rys_-_zalacznik_zestawienie_prac_-_ver._2.0_zabl.xlsx
rys_-_zalacznik_zestawienie_prac_-_ver._2.0_zabl.xlsx - (114,63 KB) Wzór Zestawienia prac

.