Udostępnianie wód termalnych w Polsce

Cel programu

Wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 300,0 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 300,0 mln zł.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW

Formy dofinansowania

Dotacja

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego

 

 

.