Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

  • Cel programu

Wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 15.04.2020 r. do 30.09.2020 r., do godz. 1530

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

  • Planowana alokacja 230 000 000 zł
  • Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Beata Traczyk, nr tel.: 22 45 90 856

Dokumenty

regulamin_konkursu_geotermia.pdf
regulamin_konkursu_geotermia.pdf - (527,96 KB) Regulamin konkursu geotermia
zalaczniki_do_wniosku.pdf
zalaczniki_do_wniosku.pdf - (398,72 KB) Zalaczniki do wniosku

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również