Usuwanie porzuconych odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

Celem programu jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.

W związku z napływającymi licznymi sygnałami od jednostek samorządu terytorialnego proponuje się wprowadzenie zmian, których celem jest rozszerzenie oferty finansowej o możliwość finansowania usuwania porzuconych odpadów innych niż niebezpieczne. Proponuje się aby możliwość taka dotyczyła zwrotnej formy dofinansowania.

Konsultacje zakończą się 7.05.2021 r. o godz. 15.30.

Uwagi należy składać na adres:  Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl.

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19 w Polsce, NFOŚiGW może zaakceptować złożenie uzupełnień do wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 2.9 Usuwanie porzuconych odpadów złożonych:

 • do 40 dni po upływie terminu wskazanego w piśmie do Wnioskodawcy ws. uzupełnienia wniosku
 • w formie odmiennej od wskazanej w regulaminie naboru - pisemnie lub za pośrednictwem nośników elektronicznych

 • Cel programu:

Ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 • Formy dofinansowania:
  • Dotacja;
  • Pożyczka;
  • Przekazanie środków (dla pjb).
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

 • Beneficjenci:

1)     W przypadku przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

a) w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi – regionalny dyrektor ochrony środowiska;

b) w przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami – organ właściwy do wydania tej decyzji;

c)   w pozostałych przypadkach – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

2) w przypadkach – jednostki samorządy terytorialnego i ich związki.

 • Koordynator programu:

Katarzyna Baranowska
e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 598

 • Zastępca koordynatora:

Katarzyna Marzantowicz
e-mail: Katarzyna.Marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-879

 

Dokumenty

pp_2.9._-_zmiana_26.10.2020.pdf
pp_2.9._-_zmiana_26.10.2020.pdf - (796,86 KB) Program Priorytetowy Usuwanie porzuconych odpadów

.