Nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 29.03.2021 roku zatwierdził aktualizację programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”

pp_zielony_samochod.pdf
pp_zielony_samochod.pdf - (698,83 KB) PP Zielony Samochod

Lista nr 2 wniosków objętych dofinansowaniem

10.12.2020 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 07.12.2020 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

Umieszczenie wniosku na liście nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na poniższej liście otrzymają informację o udzieleniu dofinansowania wraz z zaproszeniem do zawarcia umowy o dofinansowanie. Zobowiązanie NFOŚiGW powstanie po zawarciu umowy określającej prawa i obowiązki stron.

lista_nr_2_zielony_samochod.pdf
lista_nr_2_zielony_samochod.pdf - (396,74 KB) Lista nr 2 wniosków objętych dofinansowaniem na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

Lista nr 1 wniosków objętych dofinansowaniem

04.09.2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 02.09.2020 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

Umieszczenie wniosku na liście nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na poniższej liście otrzymają informację o udzieleniu dofinansowania wraz z zaproszeniem do zawarcia umowy o dofinansowanie. Zobowiązanie NFOŚiGW powstanie po zawarciu umowy określającej prawa i obowiązki stron.

lista_nr_1_zielony_samochod.pdf
lista_nr_1_zielony_samochod.pdf - (488,16 KB) Lista nr 1 wniosków objętych dofinansowaniem na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

W przypadku, gdy pojazd objęty dofinasowaniem będzie posiadał współwłaścicieli, niezbędne jest załączenie do wniosku stosownego upoważnienia, zgodnie z załączonym wzorem

wzor_upowaznienia_zielony_samochod.pdf
wzor_upowaznienia_zielony_samochod.pdf - (397,12 KB) Wzor upowaznienia_zielony samochod
Poniżej publikujemy również Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych współwłaściciela /współwłaścicieli pojazdu nie będącego wnioskodawcą w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Zielony samochód
klauzula_informacyjna_dla_wspolwlasciciela_zielony_samochod_1.pdf
klauzula_informacyjna_dla_wspolwlasciciela_zielony_samochod_1.pdf - (202,78 KB) Klauzula informacyjna dla współwłaściciela_Zielony samochód (1)

OGŁOSZENIE NABORU

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

  • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – poprzez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Przez nowy pojazd należy rozumieć pojazd fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany.

Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. tj. nie może być wykorzystywany do oferowania towarów lub usług na rynku, w szczególności do świadczenia usług transportowych lub przewozu osób w tym przewozu okazjonalnego oraz nie może być udostępniany na rynku w innej formie, a także nie może być przedmiotem najmu. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.  

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

  • Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do do 37 500 000 zł

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

  • Intensywność dofinansowania

Do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 18 750 zł.

Kwalifikowany jest koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego.

Koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 000 zł.

  • Beneficjenci

Osoby fizyczne

  • Kontakt w sprawie programu

zielonysamochod@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

program_priorytetowy_zielony_samochod.pdf
program_priorytetowy_zielony_samochod.pdf - (697,09 KB) 1. Program priorytetowy Zielony Samochód
regulamin_naboru_zielony_samochod.pdf
regulamin_naboru_zielony_samochod.pdf - (623,9 KB) 2. Regulamin naboru Zielony Samochód
lista_wymaganych_zalacznikow_zielony_samochod.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_zielony_samochod.pdf - (458,13 KB) 3. Lista wymaganych załączników Zielony Samochód
wzor_umowy_dotacji_zielony_samochod.pdf
wzor_umowy_dotacji_zielony_samochod.pdf - (579,63 KB) 4. Wzór umowy o dofinansowanie Zielony Samochód
wzor_naklejki.7z
wzor_naklejki.7z - (2,31 MB) 5. Wzór naklejki
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf
instrukcja_weryfikacji_nazwy_skrytki_uzytkownika_w_systemie_epuap..pdf - (861,43 KB) Instrukcja weryfikacji nazwy skrytki użytkownika w systemie ePUAP.

.