Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Nabór „Zielony transport publiczny” (Faza I)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I)

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie .

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym:

1) dotyczące pojazdów polegające na:

 • nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 • nabyciu/leasingu nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 • nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

2)  modernizacji i/lub budowie infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego. 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie ciągłym, w  okresie 04.01.2021 r. – 15.12.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

 • Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 300 000 000 zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 100 000 000 zł,
 • dla zwrotnych form dofinansowania– do 200 000 000 zł.
 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

UWAGA: wnioski należy składać na odrębnych formularzach !

 • Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla dotacji:

 1. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych na nabycie/leasing autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z  zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 2. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych na nabycie/leasing trolejbusu tj. autobusu przystosowanego do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonego w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będzie mógł pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 3. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowanych, na nabycie/leasing autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w  zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,
 4. dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych modernizacji i/lub budowy infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Przy czym w przypadku modernizacji/budowy stacji tankowania wodoru, wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3 000 000 zł na jedną stację tankowania.

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

 • dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, o  którym mowa w pkt. 1) – 4), jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie.
 • Beneficjenci
 1. operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 2. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.
 •  Kontakt w sprawie programu
 

Dokumenty

program_zielony_transport_publiczny.pdf
program_zielony_transport_publiczny.pdf - (740,61 KB) Program Zielony transport publiczny
regulamin_naboru.pdf
regulamin_naboru.pdf - (623,03 KB) Regulamin naboru
metodyka_wyliczania_efektu_eko.pdf
metodyka_wyliczania_efektu_eko.pdf - (574,1 KB) Metodyka wyliczania efektu ekologicznego
zalacznik_nr_1_do_metodyki__metodyka_wyliczania_efektu_ekol.xls
zalacznik_nr_1_do_metodyki__metodyka_wyliczania_efektu_ekol.xls - (129,5 KB) Załącznik nr 1 do Metodyki
zalacznik_nr_1_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.docx
zalacznik_nr_1_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.docx - (67,47 KB) Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista wymaganych zalaczników do wniosku o dofinansowanie
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_ogloszenie_naboru.pdf
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_ogloszenie_naboru.pdf - (454,7 KB) Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogłoszenie naboru
zalacznik_nr_3_do_regulaminu_instrukcja_oznakowania.pdf
zalacznik_nr_3_do_regulaminu_instrukcja_oznakowania.pdf - (424,24 KB) Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja oznakowania
naklejka_wspieramy_elektromobilnosc.7z
naklejka_wspieramy_elektromobilnosc.7z - (2,69 MB) Naklejka Wspieramy Elektromobilnośc

Uwaga! Zmiana Instrukcji sporządzania Studium wykonalności oraz Modelu finansowego przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

instrukcja_sw_pp_zielony_transport_korekta.pdf
instrukcja_sw_pp_zielony_transport_korekta.pdf - (343,37 KB) Instrukcja sporządzania Studium wykonalności oraz Modelu finansowego przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - korekta 09.12.2020

.