Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych

Cel programu
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie zjawiska suszy oraz retencjonowanie wody. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań zgodnych z priorytetem środowiskowym strategii NFOŚiGW – ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany rok. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW.

Beneficjenci
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Treść programu:

obiekty_hydrotechniczne.pdf
obiekty_hydrotechniczne.pdf - (151,48 KB) Treść programu Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych

.