Informacja o nowych konkursach

W związku z intensywnymi pracami nad nową pespektywa finansową ze środków UE na lata 2014-2020 zostają zawieszone. Planowane na III kwartał 2014 r., konkursy na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” (w tym również dla Części 1 programu - Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa).

Co do zasady, dofinansowanie oferowane ze środków krajowych musi mieć charakter komplementarny lub uzupełniający do środków unijnych dostępnych w ramach Programów Operacyjnych (w tym POIiŚ 2014-2020).

Ogłoszenie konkursów będzie możliwe po zatwierdzeniu Szczegółowego Opisu Priorytetów dla POIiŚ 2014-2020 oraz samego programu, co pozwoli na wyznaczenie tzw. linii demarkacyjnej, szczegółowego zakresu wspieranych projektów oraz form finansowania, jakie będą możliwe do wykorzystania zarówno w ramach finansowanie ze środków unijnych jak i krajowych. Ponadto weryfikacja wsparcia w zakresie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach uwzględnia prace nad projektem nowej ustawy o efektywności energetycznej, co pozwoli aby oferowane przez NFOSiGW wsparcie spełniało zarówno oczekiwania rynku ale jednocześnie było zgodne z wymogami Dyrektywy o efektywności energetycznej (tzw. Dyrektywa EED - 2012/27/UE) .

.