I Konkurs

NOWE: W dniu 10.07.2014r. Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Część 1) „Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa"

Dokumenty

lista_rankingowa_k_i_wsparcie_cz1_20140710.pdf
lista_rankingowa_k_i_wsparcie_cz1_20140710.pdf - (46,71 KB) Lista rankingowa audyty

NOWE: W dniu 22.05.2014r. Zarzą NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Część 3) „E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu” – Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych..

Dokumenty

lista_rankingowa_k_i_wsparcie_20140515.pdf
lista_rankingowa_k_i_wsparcie_20140515.pdf - (33,72 KB) Lista rankingowa _ Część 3.1

NOWE: W dniu 15.05.2014r. Zarzą NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Część 2) „Zwiększenie efektywności energetycznej"

Dokumenty

lista_rankingowa_k_i_wsparcie_20140508.pdf
lista_rankingowa_k_i_wsparcie_20140508.pdf - (36,39 KB) Lista rankingowa Część 2.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym
w ramach programu priorytetowego„Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”
Część 1)     Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Część 2)    Zwiększenie efektywności energetycznej
Część 3)    E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez dofinansowanie audytów energetycznych/elektroenergetycznych oraz pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych opisanych w programie priorytetowym.
NFOŚiGW w ramach I Konkursu przeznacza środki na dofinansowanie Przedsięwzięć w łącznej kwocie do 347 206 600,00 złotych zgodnie z poniższym podziałem:
1)    do 5 000 000,00 złotych w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Część 1) „Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa”,
2)    do 162 206 600,00 złotych w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego
Część 2) „Zwiększenie efektywności energetycznej”,
3)    do 180 000 000,00 złotych w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego Część 3)
„E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu” (po 60 000 000,00 złotych na każde z trzech poddziałań).
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz aplikacja Generator Wniosków
o Dofinansowanie (dalej GWD) przy wykorzystaniu której należy przygotować wniosek dostępne są na stronie internetowej programu priorytetowego „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/niskoemisyjna-gospodarka/#c1
Wniosek prosimy składać:
    w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  - jedynie w wersji elektronicznej, przy użyciu GWD,
    w innym przypadku – w wersji papierowej, wygenerowanej przy użyciu GWD w Kancelarii NFOŚiGW, w godzinach od 730 – 1530 (decyduje data wpływu do NFOŚiGW). Oznacza to, że wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w Kancelarii NFOŚiGW. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_konkursu_wsparcie_20140210.pdf
regulamin_konkursu_wsparcie_20140210.pdf - (125,25 KB) Regulamin Konkursu
pp_wsparcie_przedsiebiorstw_20140210.pdf
pp_wsparcie_przedsiebiorstw_20140210.pdf - (146,27 KB) Program Priorytetowy Wsparcie przedsiębiorców w zakresie zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki
pp_e-kumulator_zal_3.pdf
pp_e-kumulator_zal_3.pdf - (33,7 KB) Załącznik nr 3 do programu priorytetowego
pp_e-kumulator_zal_4_po_korekcie.pdf
pp_e-kumulator_zal_4_po_korekcie.pdf - (76,17 KB) Załącznik nr 4 do programu priorytetowego
pp_e-kumulator_zal_5_po_korekcie.pdf
pp_e-kumulator_zal_5_po_korekcie.pdf - (42,2 KB) Załącznik nr 5 do programu priorytetowego
obwieszczenie_wysokosc_stawek.pdf
obwieszczenie_wysokosc_stawek.pdf - (2,01 MB) obwieszczenie wysokość stawek
umowa_wsparcie_cz_1_20140210.pdf
umowa_wsparcie_cz_1_20140210.pdf - (256,02 KB) Umowa dotacja
umowa_wsparcie_pozyczka_cz2_cz3_20140210.pdf
umowa_wsparcie_pozyczka_cz2_cz3_20140210.pdf - (277,03 KB) Umowa pożyczki
wytyczne_dla_audytow_energetycznych_2014.01.29_v.konc.pdf
wytyczne_dla_audytow_energetycznych_2014.01.29_v.konc.pdf - (241,75 KB) Wytyczne do opracowania audytu
zal._4.1_-_hrf_dotacja_pozyczka.xls
zal._4.1_-_hrf_dotacja_pozyczka.xls - (46,5 KB) Harmonogram dotacja_pożyczka
zalacznik_-_raport_trwalosci_06.06.2013.doc
zalacznik_-_raport_trwalosci_06.06.2013.doc - (53 KB) Raport z trwałości

Wnioski należy opracować z wykorzystaniem aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Ważne:

Zakres Studium Wykonalności oraz wymagania dotyczace aktywnego modelu finansowego znajdują się w aplikacji GWD w pomocy kontekstowej w zakładce montaż finansowy.

Dostęp do formularzy wniosków w generatorze od 10.02.2014 r.   
Składanie wniosków za pomocą generatora od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r.
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.