OZE i kogeneracja

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji

Alokacja została wyczerpana. Nie są planowane kolejne nabory.

Cel programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.

Rodzaje przedsięwzięć
1. Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt)
2. Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 3 MWe)
3. Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.
4. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej.
5. Elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 10 MWe.
6. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych.
7. Elektrownie wodne o mocy nie wyższej niż 5 MWe.
8. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy.

Tryb składania wniosków
Tryb konkursowy

Beneficjenci
Pomioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej Kogeneracji

Forma i warunki dofinansowania
Pożyczka z możliwością umorzenia
 


powrót do góry 

.