Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Cel programu
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez:

  • rekultywację powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
  • eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów
    budowlanych i wyrobisk zakładów górniczych,
  • monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.

Treść programu:

zmniejszenie_uciazliwosci_wydobycie_kopalin_2014v2.pdf
zmniejszenie_uciazliwosci_wydobycie_kopalin_2014v2.pdf - (302,99 KB) Treść programu Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany rok.

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka

Beneficjenci
1) podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego, ustaw restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
3) jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie;
4) inne podmioty związane z działalnością górniczą.

powrót do góry 

.