Faza B+R w ramach IV naboru wniosków

Faza B+R dotyczy przedsięwzięć, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe. Jako prace rozwojowe, należy rozumieć prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Przewidziane formy dofinansowania:

  • dotacja lub
  • pożyczka lub
  • dotacja i pożyczka.

Intensywność dofinansowania.

Dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:

  • mikro i małych przedsiębiorstw – stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych;
  • średnich przedsiębiorstw – stanowi do 70% kosztów kwalifikowanych;
  • dużych przedsiębiorstw – stanowi do 60% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych,

przy czym możliwe jest łączenie tych dwóch form wsparcia – w takim przypadku dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, po uwzględnieniu kwoty dotacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów project finance Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków własnych wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym (środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.). W przypadku tych projektów poziom dofinansowania pożyczką i dotacją nie może przekraczać 85% kosztów kwalifikowanych.

powrót

.