Faza W w ramach IV naboru wniosków

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie polegające na:

  • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii,
  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii,

które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Przewidziane formy dofinansowania:

Pożyczka

kwota:

a) od 0,5 mln zł do 150 mln zł (dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw),
b) od 0,5 mln zł do 300 mln zł (dla dużych przedsiębiorstw),

oprocentowanie pożyczki:

a) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) lub
b) na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku.

Intensywność dofinansowania

  • dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych.

powrót

.