Jak składać wnioski

 • Wnioski należy składać na formularzach właściwych dla danego naboru w ramach programu priorytetowego.
 • Formularze wniosków na fazę B+R oraz fazę W wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne są w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (dalej „GWD”) na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. W tym celu należy utworzyć konto i zalogować się, następnie wybrać odpowiedni program priorytetowy oraz odpowiednią fazę realizacji projektu.
 • Wniosek składa się w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.
 • W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, oprócz przesłania wersji elektronicznej, składa wygenerowany przy użyciu GWD: 
  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.
 • Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeżeli zostanie złożony w ostatnim dniu trwania naboru wniosku z zachowaniem poniższych zasad:
  • dla wniosku składanego z użyciem podpisu elektronicznego  - data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • dla wniosku składanego w formie wydruku - data wpływu do kancelarii NFOŚiGW w godzinach 7:30 – 15:30,

z dopiskiem „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym”
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Kancelaria NFOŚiGW mieści się pod adresem:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

powrót

.