Aktualne nabory

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość

13-03-2020, 16:29

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Minister Klimatu, jako Operator Programu

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na
„Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”
finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

na kwotę 1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł.

1. Cel naboru

Celem głównym drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny udział.
Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności na terenie szkoły/ kampusu szkolnego. na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości uczniów w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno- informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 1 Rezultatu programu: „Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu” oraz Wyniku 1.2 „Przeprowadzone działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r.

Tabela 1. Docelowe wskaźniki dla obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

Obszar Programowy (PA)

Rezultat/

Wynik

Oczekiwanie rezultaty Programu 

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

PA13

Rezultat 1

 

Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu

Liczba mieszkańców, którzy korzystają z działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

Liczba

0

250000

Liczba wspieranych miejskich planów działań na rzecz adaptacji i łagodzenia zmian klimatu

Liczba

0

10

Wynik 1.2

 

Przeprowadzone działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich

Liczba szkół zaangażowanych w kampanie podnoszące świadomość

Liczba

0

15

Liczba osób objętych kampaniami podnoszącymi świadomość

Liczba

0

7500

Liczba przeprowadzonych kampanii podnoszącymi świadomość

Liczba

0

5

Liczba działań reagowania na zmiany klimatu (inwestycji) zrealizowanych w szkołach

Liczba

0

20

 

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć kompleksowy charakter tzn. uwzględniać działania adaptacyjne i mitygacyjne i komponent edukacyjny oraz wskazywać ich wzajemne powiązanie. Kompleksowość projektu oraz sposób powiązania działań inwestycyjnych i edukacyjnych jak również liczba uczniów biorących czynny udział w projekcie będą brane pod uwagę w ramach oceny projektu.

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań:

 1. adaptacyjnych i mitygacyjnych związanych m.in. z:

 

wprowadzeniem małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych

w tym budowa niecek infiltracyjnych, studni chłonnych, budowa nawierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników podziemnych i naziemnych na wodę opadową, budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych, budowa stawów mokrych i suchych- zasilanych w okresie deszczów, budowa niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych budowa ogrodów deszczowych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających

renaturalizacją cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji

w tym renaturalizacja otwartych elementów wodnych w krajobrazie z wodą stojącą, np. oczek wodnych,  z wodą płynącą np. rzeki, strumienie,  z wykorzystaniem mieszanki traw, różnych typów roślinności, materiałów skalnych tworząc obszary bioretencji

zakładaniem zielonych  ścian, dachów

dachy budynków pokryte roślinnością, w tym ogrody wertykalne, ściany budynków pokryte roślinnością

tworzeniem terenów zielonych, wprowadzaniem elementów zazieleniających obszary zabudowane, w tym rewitalizacją terenów zdegradowanych

w tym zielone podwórka, parki kieszonkowe, nasadzenia odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń, sadzenie drzew owocowych, usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami, inwentaryzacja gatunków cennych przyrodniczo, prace pielęgnacyjno-ratownicze drzew, konstrukcje i podłoża magazynujące wodę wokół drzew, skrzynki korzeniowe, geokompozyt sorbujący wodę,  

ograniczeniem produkcji odpadów i ich ponownym wykorzystaniem, wprowadzenie recyklingu

w tym instalacja urządzeń/pojemników do sortowania odpadów, w tym recyklomatów, budowa kompostowników, wykorzystanie kompostowanych odpadów biodegradowalnych do obróbki gleby / utrzymania zieleni w kampusie szkolnym, ponowne wykorzystanie odpadów

budowaniem powierzchni ekoedukacyjnych

tablice edukacyjne i terenowe gry edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/ sensoryczne, ogródki dydaktyczne

instalacją małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/ mitygacyjnego

np. krawężnik pełniący funkcję ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego, fontanna napowietrzająca wodę w oczku wodnym,

 

oszczędzaniem energii oraz oszczędzaniem wody pitnej

wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej do oświetlenia kampusu szkolnego, energooszczędne oświetlenie,   wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania, wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian

wspieraniem bioróżnorodności

na przykład tworzenie eko-ogrodków, budowanie domków dla  owadów

 

 

 1. edukacyjno-informacyjnych powiązanych tematycznie z wyżej wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i polegających m.in. na:

kampaniach w mediach tradycyjnych i Internecie

w tym działania dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na szkolnych i lokalnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na youtube, w szkolnych i lokalnych wydawnictwach prasowych (np. gazetkach szkolnych, lokalnej prasie)

aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania związane z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do ich skutków

 

w tym imprezy i akcje edukacyjne, wystawy i konkursy upowszechniające wiedzę, warsztaty (w tym terenowe), spektakle edukacyjne

wsparciu i profesjonalizacji nauczycieli w zakresie nauczania o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków

 

w tym konferencje, szkolenia, warsztaty, e-learning, webinaria

zakupie, opracowaniu i wydaniu pomocy dydaktycznych dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków służących do przeprowadzenia działań wymienionych powyżej

 

w tym scenariusze lekcyjne, broszury edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne, urządzenia pomiarowe, zestawy i modele doświadczalne, aplikacje i programy interaktywne

 

Nie będą kwalifikowane następujące działania:

 • Instalacja / wymiana elementów grzejnych i systemów rozdzielczych: wymiana kotła, wymiana urządzeń do podgrzewania wody, instalacja elektryczna, fotowoltaika;
 • Renowacja budynku szkoły: izolacja termiczna, wymiana okien, wymiana / przebudowa dachu;
 • Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do chłodzenia wnętrza budynku szkoły.
 • Wynagrodzenie kosztów osobowych innych niż związane z zarządzaniem projektem oraz z realizacją działań edukacyjno- informacyjnych.

3. Podmioty kwalifikowalne

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może ubiegać się każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 zarządzający publiczną lub niepubliczną szkołą podstawową lub ponadpodstawową.

Warunek uczestnictwa w naborze: wnioskodawca lub partner projektu jest  podmiotem zarządzającym szkołą

4. Projekty partnerskie

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców  (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszy EOG oraz w Podręczniku dot. zawierania partnerstw, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota środków przeznaczona na nabór

1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł

6. Poziom dofinansowania

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

7. Minimalna kwota dofinansowania

200 000 euro tj. 863 180,00 zł

8. Maksymalna kwota dofinansowania  

800 000 euro tj. 3 452 720,00 zł

9. Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

10. Proces oceny i wyboru

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie składa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  w sposób opisany w punkcie 13 ogłoszenia o naborze.

Ocena projektów składa się z oceny formalnej (warunki formalne) oraz oceny merytorycznej I i II stopnia (kryteria merytoryczne).  

Ocena formalna projektów polega na weryfikacji projektu pod kątem spełnienia bądź niespełnienia warunków formalnych (tzw. ocena zero-jedynkowa).

Ocena formalna trwa maksymalnie 4 tygodnie, licząc od dnia złożenia wniosku, bez uwzględniania  czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury odwoławczej.

 Jeżeli chociaż jeden warunek formalny nie jest spełniony, Wnioskodawca zostaje wezwany do poprawy, uzupełnienia lub do przedstawienia wyjaśnień. Warunek dot. wpływu wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega poprawie/uzupełnieniu, a jego niespełnienie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną ocenione negatywnie lub pozostawione bez rozpatrzenia na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach negatywnej oceny lub pozostawienia bez rozpatrzenia i otrzymają możliwość odwołania się od decyzji do Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) za pośrednictwem Operatora Programu.

Ocena merytoryczna jest dwustopniowa:

 • ocena I stopnia: obejmuje zgodność z obowiązującymi zasadami przyznawania pomocy publicznej, zasadą równych szans i niedyskryminacji, ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy, ocenę kwalifikowalności projektu. Jest to ocena zero-jedynkowa.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia. Od wyników oceny merytorycznej I stopnia wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

 • ocena II stopnia: obejmuje ocenę punktową projektu przez co najmniej dwóch zewnętrznych i bezstronnych ekspertów wyznaczonych przez NFOŚiGW, którzy zostaną wybrani w drodze procedury konkursowej. Eksperci oddzielnie oceniają projekt zgodnie z kryteriami merytorycznymi II stopnia opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się z przyznaną punktacją mają możliwość odwołania do Operatora Programu.

Ocena merytoryczna (etap I i etap II) trwa maksymalnie 9 tygodni licząc od dnia powiadomienia o pozytywnych wynikach oceny formalnej, bez uwzględniania  czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Podczas oceny merytorycznej, na każdym stopniu prowadzonej oceny, Wnioskodawca może zostać jednorazowo i na piśmie poproszony o wyjaśnienia do złożonego wniosku.

NFOŚiGW sporządza projekt listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie biorąc pod uwagę wyniki ocen dostarczone przez ekspertów zewnętrznych. Wnioski zostaną uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej liczby przyznanych punktów. Do celów uszeregowania projektów wykorzystuje się średnią ocen przyznanych przez ekspertów.
W przypadku rozbieżności w ocenie ekspertów zewnętrznych wynoszących więcej niż 30% wyższego wyniku, NFOŚiGW zleca niezależną ocenę wniosku trzeciemu ekspertowi zewnętrznemu. W takich przypadkach na potrzeby sporządzenia listy rankingowej projektów stosuje się średnią liczbę punktów z dwóch najbardziej zbliżonych wyników.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone po ocenie merytorycznej II stopnia, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia i możliwości odwołania się od decyzji do Operatora Programu.

Projekt listy rankingowej jest przekazywany pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów, który dokonuje jej przeglądu. W uzasadnionych przypadkach Komitet ds. Wyboru Projektów może modyfikować listę rankingową. Przewodniczący Komitetu ds. Wyboru Projektów przedkłada Operatorowi Programu listę rekomendowanych projektów, wraz z listą rezerwową i listą odrzuconych wniosków oraz przyczyną ich odrzucenia oraz uzasadnieniem ewentualnych modyfikacji listy.

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podejmuje Operator Programu.

11. System płatności

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

 • zaliczek

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40 % całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Szczegółowe obowiązki i ograniczenia związane z wykorzystywaniem i rozliczaniem zaliczek są wskazane w Podręczniku wnioskodawcy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 • refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

 • płatności końcowej.

Płatność końcowa w wysokości 10 % całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

12. Koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne, wkład rzeczowy, udokumentowanie kosztów

12.1 Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

Koszty bezpośrednie:

 • Sprzęt:

Zakup używanego sprzętu jest niekwalifikowalny.

 • Działania edukacyjne:

Zgodnie z art. 8.4 Regulacji oraz postanowieniami Umowy ws. Programu, koszty działań edukacyjnych w projektach nieinwestycyjnych zostaną opracowane na podstawie standardowych kosztów jednostkowych opartych na katalogu kosztów, który jest dostępny do pobrania poniżej.

Zasady dotyczące rozliczania kosztów określone zostaną przez Operatora Programu w Umowie w sprawie Projektu.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Jedyną dopuszczalną metodą identyfikacji kosztów pośrednich jest ryczałt w wysokości do 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta lub partnera projektu, zgodnie z art. 8.5.1 lit. b) Regulacji.

Szczegółowa metodyka wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej.

Metodę obliczania kosztów pośrednich i ich maksymalną kwotę ustala się w Umowie w sprawie Projektu. Metodę obliczania kosztów pośrednich partnera projektu określa umowa partnerska między beneficjentem projektu a partnerem projektu.

12.2 Koszty niekwalifikowalne zostały wskazane w art. 8.7 Regulacji.

12.3 Wkład własny:

Co do zasady wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej.

Wyłącznie w przypadku projektów, w których beneficjentem jest organizacja pozarządowa, wkład rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 50% wkładu własnego wymaganego dla projektu w ramach Programu.

W takim przypadku wartość wkładu rzeczowego jest wyliczana przez wnioskodawcę z uwzględnieniem:

- ilości czasu przepracowanego dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz projektu, wyrażonego w liczbie godzin oraz

- standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy zgodnie ze stawkami zwyczajowo wypłaconymi za taką pracę.

W związku z dużym zróżnicowaniem rodzajów prac możliwych do wykonywania przez wolontariusza w projekcie, wielkość zaproponowanych przez wnioskodawcę stawek za poszczególne prace zostanie zweryfikowana przez eksperta na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Zaakceptowana wysokość ww. stawek zostanie zapisana w umowie w sprawie projektu.

12.4 Udokumentowanie kosztów:

Koszty poniesione w ramach projektu należy udokumentować przy pomocy otrzymanych faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej. Szczegółowe obowiązki beneficjenta w tym zakresie określa Umowa w sprawie Projektu.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dopuszcza się możliwość przedstawienia przez partnera, którego główna siedziba mieści się na terenie Państwa – Darczyńcy, dowodów poniesienia kosztów w formie raportu niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego funkcjonariusza publicznego, który będzie poświadczać, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, obowiązującym prawem
i krajowymi praktykami w zakresie rachunkowości.

13. Termin i sposób składania wniosków  o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020 r. 31.08.2020 godz. 15:00.

Sposób złożenia wniosków

Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie projektów za pośrednictwem GWD określa Regulamin stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD,  dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem:

https://gwd.nfosigw.gov.pl

Dopuszcza się dwie możliwości podpisania wniosku elektronicznego:

 • przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
 •  przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Data złożenia wniosku

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez GWD.

Datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP potwierdzeniem czego jest otrzymanie przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Wnioski, które wpłyną  po terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę na różne zakresy rzeczowe. W przypadku złożenia dwóch wniosków na ten sam zakres rzeczowy ocenie będzie podlegać wniosek złożony wcześniej. Operator Programu nie dopuszcza możliwości autokorekty wniosku.

14. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

 

15. Lista załączników do ogłoszenia o naborze wniosków

 • Regulamin konkursu;
 • Warunki formalne i kryteria merytoryczne;
 • Wzór kart oceny formalnej i merytorycznej wniosku
 • Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw;
 • Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich;
 • Podręcznik Wnioskodawcy;
 • Wzór Umowy w sprawie Projektu (zostanie opublikowany w terminie późniejszym);
 • Katalog standardowych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych.

16. Lista załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy;
 2. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
 3. Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania;
 4. Zgoda właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego terenu, na którym realizowany ma być Projekt, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ww. terenu - jeżeli dotyczy;
 5. Plan Komunikacji przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG oraz NMF na lata 2014-2021;
 6. Kalkulacja kosztów pośrednich wykonana na podstawie Metodyki wyliczania kosztów pośrednich będącej załącznikiem do ogłoszenia o naborze jeśli dotyczy;
 7. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie - list intencyjny z podmiotem z Państw-Darczyńców, umowa partnerska z podmiotem z Państw-Darczyńców lub  inne potwierdzenie współpracy partnerów;
 8. Strona internetowa/portal/wortal- założenia graficzne ze schematem nawigacji;
 9. Programy szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, festiwali wraz z określeniem czasu ich trwania oraz zakresem tematycznym itp.
 10. Konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur (w tym parametry techniczne);
 11. Założenia scenariusza programu telewizyjnego/radiowego/filmu/spotu (w tym parametry techniczne oraz kosztorys jednego odcinka) itp. - jeżeli dotyczy;
 12. Regulaminy konkursów edukacyjnych;
 13. Założenia projektu interaktywnych pomocy dydaktycznych;
 14. Szkic obiektu, usytuowanie obiektu (mapka), w przypadku gdy projekt dotyczy doposażenia infrastruktury terenowej  - jeżeli dotyczy;
 15. Mapa/schemat przedstawiający lokalizację zadania i najważniejsze jego elementy/ obiekty w skali umożliwiającej analizę przedsięwzięcia (zalecana skala od 1:50 000 do 1:25 000) - jeżeli dotyczy;
 16. Inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 7.3 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 wniosek o dofinansowanie powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich konsultantów zaangażowanych w przygotowanie wniosku.

17. Język wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim. Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić:

 • list intencyjny, umowę partnerską lub inne potwierdzenie współpracy partnerów (dotyczy projektów partnerskich z podmiotami spoza Polski, w szczególności z Państw-Darczyńców);
 • krótkie podsumowanie opisu projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli Partnerów (zawarte we wniosku o dofinansowanie - zakładka Summary).

18. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres e-mailowy:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

e-mail: mfeog_klimat@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Klimatu

e-mail: mfeog@klimat.gov.pl

Odpowiedzi na pytania będą udzielane w możliwe najkrótszym terminie nie dłużej jednak niż 7 dni roboczych.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych na stronie internetowej Funduszy EOG.

.