O konkursie

Cele konkursu

Konkurs „Szkoła z klimatem” jest kontynuacją akcji edukacyjnej NFOŚiGW z 2019 r. dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III „Enfoś przyjaciel dzieci i środowiska”, która polegała na opracowaniu przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli, działań proekologicznych. Na potrzeby akcji powstało specjalne wydawnictwo NFOŚiGW pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” i maskotka drzewka Enfosia – tytułowego bohatera. W konkursie edukacyjnym 2020/2021 skierowanym do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem młodzieży chcemy edukować i aktywizować społeczności lokalne do dbania o środowisko naturalne na co dzień i w swoim najbliższym otoczeniu, poprzez zagospodarowanie terenów miejskich pod zielono-niebieską infrastrukturę.

Dzięki realizacji konkursu Narodowy Fundusz chce zainteresować młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków i uwrażliwiać młode pokolenie na kwestie ochrony środowiska oraz aktywizować do działania w tym kierunku. Jednocześnie zadanie konkursowe to świetny sposób na rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej. Jednym z celów konkursu jest także popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.

Terminy

Zakończyło się nadsyłanie prac konkursowych – 30 kwietnia 2021 r.

  1. FORMULARZ KONKURSOWY: http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/formularz-konkursowy/

30 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu.

Zgłoszenia do konkursu były przyjmowane tylko i wyłącznie on-line przez dostępny poniżej formularz konkursowy prośba o usunięcie hiperlinku

Formularz jest dostępny również w wersji PDF w Regulaminie konkursu – zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do wypełnienia zgłoszenia on-line. Nie zapisujemy wersji roboczych formularza, zgłoszenie należy dokonać jednorazowo, wypełniając wszystkie pola formularza i przesyłając go do organizatora do dnia 30 kwietnia 2021 r.  do godz. 23.59. Do zgłoszenia należy dołączyć pliki PDF lub JPG ze zdjęciami lokalizacji projektu i projektem planowanych działań adaptacyjnych.

Po tym terminie możliwość zgłoszeń zostanie zamknięta. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń odpowiednio wcześniej, aby uniknąć kumulacji przesyłanych materiałów w ostatnim dniu zgłoszeń, ze względu na ograniczenia techniczne. Po przesłaniu formularza na podany w formularzu adres e-mail przysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia do konkursu. O kolejnych kokach i terminach uczestnicy będą informowani mailowo.

Życzymy powodzenia!

Nagroda

Nagrodą główną w konkursie jest sfinansowanie realizacji projektu konkursowego (w całości lub w części) na kwotę 100 tys. zł. Organizator przewidział także wyróżnienia oraz upominki dla zwycięskich zespołów i opiekunów.

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach i gminach to system elementów przyrodniczych i związanych z nimi obiegów wody, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczności na określonym obszarze; zielono-niebieska infrastruktura łączy cele i zadania związane z gospodarowaniem wodami oraz szeroko pojętą zielenią na określonym terenie, np. w miastach będą to zielone dachy, przystanki, czy torowiska, oczka wodne i zbiorniki retencyjne, odpływy z dróg, a w gminach wiejskich także łąki i rozlewiska, obszary przeznaczone pod uprawy rolne.

 

.